Edicte de l' 11-1-2021, pel qual, a petició del Govern d' Andorra ' Cos de la Policia, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i societats.

Data de publicació:13 Gen 2021
SAIGF20210110_21_04_34

Edicte

Edicte de l' 11-1-2021, pel qual, a petició del Govern d' Andorra ' Cos de la Policia, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i societats.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm, 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril,

A sol·licitud del Govern d' Andorra ' Cos de Policia,

En execució de:

Les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació,

Faig saber

Que, l' 11 de gener del 2021, mitjançant aquest edicte,

Acordo l' embargament:

Sobre els béns i drets de les persones i societats que es relacionen a continuació:

Persona embargada

Import embargament

Execució acte

Número expedient

Gallego Pujal, Alexia
cens: 214225G

34,91 '

sancio: 246992

EX-AD/20-007040-X

Miquel Gutierrez, Xavierç
cens: 178876R

64,12 '

sancio: 584713

EX-AD/20-007422-X

Felanitx, SLU
cens: 711586X

228,73 '

sancio: 584876-584877-584878-584879-584880

EX-AD/20-007837-X

En virtut del que estableix l' article 5, apartat 3, de la Llei 44/2014, de 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment, el saig d' una banda i la persona embargada, d' altra banda, poden posar-se d' acord en l' ordre d' embargament dels béns o drets,

Motiu pel qual informo als interessats mitjançant aquesta publicació, que poden proposar un ordre d' embargament dels seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets susceptibles d' embargament,

A manca de proposta i/o d' acord, procediré a embargar els béns i drets de les persones i/o societats que es relacionen, seguint l' ordre fixat a l' article 108 de la Llei de Bases de l' Ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a la persona embargada,

Molt important

Un cop publicat el present acord d' embargament i en mèrits del que disposa l' article 40, apartat 1r, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, procediré a practicar, si és el cas, l' embargament sobre els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba