Edicte de l' 11-1-2021 pel qual, a petició de l' Hble. Comú d' Encamp, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i/o societats.

Data de publicació:13 Gen 2021
SAIGF20210110_21_03_35

Edicte

Edicte de l' 11-1-2021 pel qual, a petició de l' Hble. Comú d' Encamp, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i/o societats.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de l' Hble. Comú d' Encamp, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional.

En execució de:

Les resolucions administratives dictades per l' Hble. Comú d' Encamp, esdevingudes fermes i exigibles per la via forçosa.

Faig saber

Que, l' 11 de gener del 2021, mitjançant aquest edicte,

Acordo l' embargament:

Sobre els béns i drets de les persones i/o societats que es relacionen a continuació:

Persona embargada

Import embargament

Execució acte

Número expedient

Dias Queiroga, Alejandro
Cens: 165137E

90,25 '

Rebuts: 001077897/00 ' 001078733/00 ' 001078885/00 ' 001085985/00

EX-AD/20-002729-X

Canelas de Amorim, Emanuel
Cens: 180894L

59,14 '

Rebuts: 001034116/00 ' 001079454/00 ' 001081764/00

EX-AD/20-002738-X

Digital tecnologia, SA
Cens: 704378R

28,38 '

Rebut: 001038023/00

EX-AD/20-002836-X

Bio serveis natura esports, SL
Cens: 705673X

48,40 '

Rebuts: 001033348/00 ' 001035862/00

EX-AD/20-002841-X

En virtut del que estableix l' article 5, apartat 3, de la Llei 44/2014, de 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment, el saig d' una banda i la persona embargada, d' altra banda, poden posar-se d' acord en l' ordre d' embargament dels béns o drets.

Motiu pel qual informo als interessats mitjançant aquesta publicació, que poden proposar un ordre d' embargament dels seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets susceptibles d' embargament.

A manca de proposta i/o d' acord, procediré a embargar els béns i drets de les persones i/o societats que es relacionen, seguint l' ordre fixat a l' article 108 de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a les persones i/o societats...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba