Decret 29/2021, del 2-2-2021 de modificació i pròrroga del Decret 11/2021, del 18 de gener del 2021 de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Data de publicació02 Feb 2021
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
2 de febrer del 2021Núm. 15
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 29/2021, del 2 de febrer del 2021
Decret 29/2021, del 2-2-2021 de modicació i pròrroga del Decret 11/2021, del 18 de gener del 2021
de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coro-
navirus SARS-CoV-2.
Exposició de motius
Les mesures adoptades pel Govern ns a l’actualitat han permès observar una estabilització en el nombre
de contagis i hospitalitzacions. Aquest fet indica que cal mantenir les mesures vigents per seguir garantint
la viabilitat del nostre sistema de salut.
Tot i així, convé precisar com es mesura la distància entre les taules en els establiments de restauració
modicant l’apartat 4 de l’article 10, intitulat “Mesures generals d’higiene i prevenció als establiments de
restauració”, del Decret 11/2021, del 18 de gener del 2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució
de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Altrament, pel que fa a la música a l’interior d’aquests establiments, se sap que, si el volum és elevat, això
propicia que les persones hagin d’alçar la veu o apropar-se mentre consumeixen i no duen mascareta, fet
que augmenta l’emissió d’aerosols i, per tant, eleva el risc de contagi del virus, motiu pel qual es fa necessari
establir una limitació en el volum de la música. En aquest sentit, s’addiciona un apartat 9 al mateix article 10.
Com s’ha indicat a l’inici, també es preveu necessària la pròrroga de les mesures adoptades pel Decret
11/2021, del 18 de gener del 2021 amb les modicacions aprovades pel Decret 12/2021, del 20 de gener
del 2021 i el Decret 20/2021, del 22 de gener del 2021.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 2 de febrer del 2021,
aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1. Modicació de l’apartat 4 de l’article 10 del Decret 11/2021
Es modica l’apartat 4 de l’article 10 del Decret 11/2021, del 18-1-2021 de noves mesures excepcionals
per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, intitulat “Mesures
generals d’higiene i prevenció als establiments de restauració”, que queda redactat de la manera següent:
“4. La distància entre taules, que s’ha de mesurar tenint en compte el respatller de les cadires del voltant,
ha de ser, com a mínim, d’un metre i mig; les pantalles de protecció a l’interior dels locals són només una
mesura complementària.”
Article 2. Addició d’un apartat 9 a l’article 10 del Decret 11/2021
S’addiciona l’apartat 9 a l’article 10 del mateix Decret 11/2021, del 18-1-2021 de noves mesures excepcionals
per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, intitulat “Mesures
generals d’higiene i prevenció als establiments de restauració”, que queda redactat com segueix:
“9. A l’interior dels establiments, durant els moments de consum de menjars i begudes, el volum de la
música de fons o amb discjòqueis no pot superar en cap cas els 50 decibels.”
Article 3. Pròrroga de les mesures excepcionals
Es prorroga ns al 10 de febrer del 2021 el Decret 11/2021, del 18 de gener del 2021 de noves mesures
excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, amb
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
02-02
09:50:57

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba