Decret 42/2021, del 16-2-2021 d' aplicació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Data de publicació:16 Feb 2021
GD20210216_16_47_19

Govern

Altres disposicions

Decret 42/2021, del 16 de febrer del 2021

Decret 42/2021, del 16-2-2021, d' aplicació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Exposició de motius

Degut a la persistència de la situació d' emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i les seves conseqüències sobre l' activitat econòmica del Principat, el Consell General va aprovar la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d' emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 (en endavant, ' Llei 16/2020' ), per seguir donant suport al teixit empresarial i als seus treballadors i reforçar-lo encara més.

Segons els apartats 2 i 3 de l' article 13 de la Llei 16/2020, el Govern, amb la finalitat d' atorgar ajuts econòmics al teixit empresarial, ha de determinar per decret la llista de les activitats econòmiques afectades per limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades per l' autoritat nacional competent en el marc de la situació d' emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2; la llista de les activitats econòmiques que pertanyen a sectors econòmics específics, i la llista de les activitats que estiguin directament afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats estrangeres dels països veïns que limiten l' arribada de turistes, a banda de les activitats que tinguin suspesa obligatòriament l' activitat per decret del Govern.

També per decret, és facultat del Govern establir la durada en el temps i la vigència d' aquesta classificació d' activitats segons els supòsits recollits a la Llei, en funció de l' evolució de la pandèmia i de la situació econòmica de cada moment, així com de les decisions del mateix Govern d' Andorra o les autoritats d' altres països.

Igualment, el Govern pot establir excepcions pel que respecta a la data d' alta en l' empresa i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de les persones assalariades que poden resultar afectades per una suspensió temporal dels contractes de treball o per una reducció de la jornada laboral, que amb caràcter general la Llei havia previst amb anterioritat a l' 1 d' octubre del 2020.

D' altra banda, i en virtut de la modificació de l' apartat 2 de l' article 11 de la Llei 16/2020, operada en virtut de la Llei 1/2021, del 28 de gener, de modificació de la Llei 16/2020 (en endavant, ' Llei 1/2021' ), és facultat del Govern determinar, amb indicació del període de vigència, el percentatge màxim de les persones assalariades que poden afectar-se a una suspensió temporal dels contractes de treball o a una reducció de la jornada laboral, en funció del supòsit que permeti acollir-se a alguna de les modalitats referides; continuen excloses d' aquesta limitació les empreses tancades obligatòriament i les altres empreses que, en el mes anterior al de la sol·licitud de què es tracti o en el mes anterior a la prolongació automàtica, tenien en plantilla un nombre de persones assalariades inferior a deu.

Així mateix, s' afegeix un apartat 2 bis a l'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba