Edicte del 12-2-2021 per a la cobertura d' una plaça vacant per al lloc de treball de cap del Gabinet Jurídic, adscrit a la Secretaria General del Govern.

Data de publicació:17 Feb 2021
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
17 de febrer del 2021Núm. 23
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 12-2-2021 per a la cobertura d’una plaça vacant per al lloc de treball de cap del Gabinet Jurídic,
adscrit a la Secretaria General del Govern.
Vist que el concurs de mobilitat del 4 de febrer del 2021 ha quedat desert;
La Secretaria d’Estat de Funció Pública publica l’edicte per a la cobertura amb un treballador públic de
caràcter indenit d’una plaça en el lloc de treball de cap del Gabinet Jurídic, adscrit a la Secretaria General
del Govern.
La missió del lloc de treball és a títol general coordinar l’equip de juristes i del personal administratiu del
Gabinet Jurídic i assessorar, representar i defensar els interessos de l’Administració General davant els tri-
bunals andorrans, d’acord amb les normes de creació del Gabinet. A més a més, en funció del que disposa
el Decret del 9 de febrer de 1993, d’estructuració del Gabinet Jurídic, aquest lloc té les responsabilitats de
dur a terme la coordinació de les diferents assessories dels departaments del Govern, per tal d’unicar els
criteris jurídics d’actuació. A més de les funcions dels lletrats del Gabinet Jurídic que poden ser exercides
directament pel cap del Gabinet Jurídic, o bé pot exercir el control d’aquestes activitats dutes a terme pels
lletrats sota la seva responsabilitat. I la participació en reunions i redacció d’informes i/o normatives relatives
a l´acord d´associació amb la Unió Europea o altres convenis internacionals.
Aquest lloc de treball correspon al nivell N-XV del sistema de classicació del Cos General, amb una retri-
bució anyal bruta de 51.048,79 euros, distribuïda en tretze pagues.
Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:
− Tenir la nacionalitat andorrana.
− O bé tenir la nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa i tenir la condició de treballador públic
indenit, i exercir una activitat al si del sector públic andorrà.
− Titulació mínima d’ensenyament superior estatal del nivell 4 del Marc andorrà de titulacions d’ensenya-
ment superior (MATES) en dret.
− Disposar del diploma de llengua catalana de nivell C1 o superior. (Article 4 o disposició addicional sego-
na del Decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes ocials de llengua catalana del Govern
d’Andorra.)
− Experiència mínima de 5 anys de jurista.
Els coneixements que es tindran en compte són:
− Domini del castellà i del francès (oral, escrit i comprensió lectora).
− Coneixement de l’anglès (oral, escrit i comprensió lectora).
− Domini d’aplicacions informàtiques a nivell d’usuari.
Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convo-
catòria i la sol·licitud o els recullin al Servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des
del web www.funciopublica.ad. Si el recullen al Servei de Tràmits, se’ls entregarà en paper o bé en una clau
de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, se’ls lliurarà l’endemà de la demanda.
Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud al Servei de Tràmits, situat a la planta baixa de l’edici
administratiu del Govern, c/ Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, en què han de precisar el número
Contractació de personal
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
02-16
11:11:32

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba