Avís del 12-2-2021 pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' un treballador públic de caràcter indefinit que ha conclòs el període de prova.

Data de publicació:17 Feb 2021
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
17 de febrer del 2021Núm. 23
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 12-2-2021 pel qual es fa públic el nomenament denitiu d’un treballador públic de caràcter
indenit que ha conclòs el període de prova.
Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i especialment els articles 47 i 48;
Vist l’acord de Govern del 29 de gener del 2020 mitjançant el qual es va nomenar treballador públic indenit
en període de prova la persona següent:
• Sr. Antonio Moreno Fernandez
Vist el comunicat del superior jeràrquic del departament en el qual està adscrit el treballador públic de caràc-
ter indenit esmentat anteriorment, en què s’exposa que ha conclòs satisfactòriament el període de prova;
La secretària d’Estat de Funció Pública fa públic el nomenament denitiu del treballador públic de caràcter
indenit següent:
• Sr. Antonio Moreno Fernandez, en el lloc de treball d’operari de magatzem, adscrit al Departament de
Pressupost i Patrimoni del Ministeri de Finances, amb efectes des del 10 de febrer del 2021.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 12 de febrer del 2021
Lara Vilamala Mendia
Secretària d’Estat de Funció Pública
Nomenaments i cessaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
02-16
11:11:09

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba