Decret 44/2021, del 17-2-2021 de flexibilització parcial i temporal dels requisits específics per accedir a l' ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària.

Data de publicació:17 Feb 2021
GD20210217_14_30_51

Decret 44/2021, del 17 de febrer del 2021

Decret 44/2021, del 17-2-2021 de flexibilització parcial i temporal dels requisits específics per accedir a l' ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària.

Exposició de motius

Vistes les conseqüències derivades de l' emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2, així com l' augment de les persones que es troben desocupades com a conseqüència de la crisi sanitària, el Govern té la voluntat de protegir a les persones que han de fer front a un empitjorament de la seva situació econòmica i social, i de la seva família, amb motiu de la pèrdua dels seus llocs de treball.

En aquest sentit, s' ha considerat oportú tornar a flexibilitzar, de manera temporal, certs requisits per accedir a l' ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària, previst a l' article 26 del Decret del 7-10-2020, d' aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, modificat puntualment pel Decret el 16-12-2020, per adaptar-los a la situació actual de crisi i a les necessitats presents d' aquelles persones que es troben sense feina al Principat.

D' aquesta manera, es flexibilitzen els requisits establerts a les lletres c, d, i i j de l' apartat 4 de l' article 26 del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, i es redueix el període de treball previst a l' apartat 12 de l' article de referència, per poder sol·licitar una nova prestació.

Així mateix, es preveu, per mitjà d' una disposició addicional, que les persones beneficiàries de la prestació per desocupació involuntària regulada mitjançant el Decret del 16-12-2020 s' assimilin a les persones beneficiàries de la prestació per desocupació regulada pel Decret del 7-10-20.

També s' inclou en aquest Decret una disposició transitòria perquè les persones que han presentat una sol·licitud d' ajut per desocupació involuntària abans de l' entrada en vigor d' aquest Decret, i que es troba en tràmit pendent de resoldre, puguin beneficiar-se d' aquesta mesura.

Altrament, es deroga el Decret del 16-12-2020 de modificació temporal i excepcional del Decret del 7-10-2020 d' aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris durant la situació d' emergència sanitària ocasionada pel SARS CoV-2, per considerar-se que a les persones que es beneficien actualment d' aquesta prestació els serà aplicable l' article 26 del Reglament de les prestacions econòmiques...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba