Decret 45/2021, del 17-2-2021, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Data de publicació:17 Feb 2021
GD20210217_15_19_06

Decret 45/2021, del 17 de febrer del 2021

Decret 45/2021, del 17-2-2021, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius

Les dades actuals permeten albirar una millora progressiva de la pandèmia a curt termini i confirmen que les mesures excepcionals adoptades fins avui s' han ajustat correctament a les circumstàncies i s' han demostrat eficaces davant les necessitats de protecció de la salut pública en la lluita contra el contagi del coronavirus SARS-CoV-2.

Malgrat el context d' optimisme, és evident que cal continuar aplicant mesures restrictives, de manera proporcionada, per responsabilitat amb el conjunt de la ciutadania i amb la finalitat de preservar al màxim la salut pública. La intervenció del Govern s' empara en les disposicions de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, i de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, en els termes establerts per la Llei 19/2020, del 23 de desembre, que les va modificar.

Amb la voluntat d' afavorir la màxima claredat i respectar la seguretat jurídica, aquest Decret reprèn totes les mesures actuals per aplegar-les en un sol text, en modifica algun punt i deroga tots els decrets que des de l' aprovació del Decret 11/2021, del 18-1-2021, han establert les mesures excepcionals i les han adaptat a l' evolució constant de la situació d' emergència causada pel coronavirus SARS-CoV-2, fins a la data d' avui.

Les novetats d' aquest Decret se situen als articles 10, apartats 9, 14 i 17. El primer canvi comporta que el volum màxim de la música en els establiments de restauració ja no es fixa en els 50 decibels, sinó que es permet que en cada cas, depenent de la seva acústica, faci la funció d' acompanyament i s' eviti que la gent hagi d' aixecar la veu o canti mentre consumeix. La segona novetat implica que la capacitat màxima en les instal·lacions que acullen esdeveniments culturals augmenti del 30% al 40%. Altrament, es tornen a permetre les visites de familiars als centres sociosanitaris per a gent gran i per a persones amb discapacitat. Aquesta darrera innovació del Decret és l' única disposició que entrarà en vigor en una data diferent.

Aquest Decret entra en vigor el 18 de febrer del 2021 ' llevat de les mesures incloses a l' article 17, apartat 2, que entraran en vigor el 20 de febrer' i serà vigent fins al 24 de febrer del 2021.

Per tot el que s' ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 17 de febrer del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Mesures de prevenció bàsiques

1. L' ús de mascaretes és obligatori per a totes les persones d' edat igual o superior a vuit anys. És recomanable a partir de sis anys, llevat que la situació sanitària del centre educatiu la faci obligatòria.

2. Les mascaretes que es poden fer servir poden ser quirúrgiques, casolanes o higièniques.

3. La utilització de la mascareta és obligatòria en la via pública, en espais tancats d' ús públic i en espais oberts, amb independència que s' hagi de mantenir una distància interpersonal de seguretat mínima d' un metre i mig.

4. Cal respectar una distància de seguretat entre persones no convivents d' un metre i mig en tota situació o activitat, llevat que es tracti d' activitats que disposin de protocols sanitaris i mesures d' higiene i prevenció legalment establerts.

5. Cal evitar al màxim la interacció social durant la vigència d' aquest Decret.

Article 2. Serveis de l' Administració general

Per poder fer qualsevol tràmit a l' Administració general s' ha de demanar cita prèvia.

Article 3. Activitats físiques en gimnasos, centres esportius i altres espais similars

No es poden dur a terme activitats dirigides en els gimnasos, centres esportius o altres espais similars, llevat que es disposi d' un protocol específic validat per l' autoritat sanitària, i, en tot cas, per a qualsevol activitat individual o grupal s' ha de mantenir la mascareta posada.

Article 4. Mesures per a activitats esportives

1. Es manté la fase 2, regulada al Pla de la pràctica esportiva federada, en relació amb la situació sanitària del país, i en aquest sentit els entrenaments esportius s' han de dur a terme amb mascareta.

2. Es permet organitzar competicions i esdeveniments esportius per a les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba