Decret 43/2021, del 17-2-2021 d' aprovació del Reglament de l' ajut per propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos amb motiu de les mesures per l' emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2.

Data de publicació:17 Feb 2021
GOVERN
1/4
www.bopa.ad
17 de febrer del 2021Núm. 24
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 43/2021, del 17 de febrer del 2021
Decret 43/2021, del 17-2-2021 d’aprovació del Reglament de l’ajut per propietaris de locals comercials
i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos amb motiu de les mesures per l’emer-
gència sanitària causada pel SARS-CoV-2.
Exposició de motius
L’article 46 de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 (d’ara endavant, “Llei 16/2020”) adapta les
mesures en relació amb els contractes d’arrendament de locals per a negoci que incloïa la Llei 5/2020, de
manera que estableix la reducció de la renda en tots els contractes d’arrendament de locals per a negoci,
de ns al 75%, aplicable només als locals corresponents a activitats suspeses obligatòriament per decret
del Govern.
Fora d’aquest supòsit, es preveu que la part arrendatària d’un contracte d’arrendament de local per a ne-
goci que justiqui una davallada en la xifra de negoci durant els mesos corresponents al pagament de la
renda, en relació amb el mateix període de l’any anterior, pugui sol·licitar i obtenir de la part arrendadora
o bé una carència sobre l’import total d’aquestes rendes, o bé una reducció de l’import de les rendes cor-
responents al període en relació amb el qual justiqui la davallada en la xifra de negoci referida, la qual ha
de ser proporcional al percentatge de davallada de la xifra de negoci, amb un límit màxim del 50%.
D’altra banda, l’article 48 de la Llei 16/2020 esmentada disposa que les persones assalariades afectades per
les reduccions salarials que es deriven de la suspensió temporal del contracte de treball o de la reducció
de la jornada laboral, o que hagin estat acomiadats i percebin l’ajut econòmic ocasional per desocupació
involuntària, puguin beneciar-se d’una reducció de la renda del seu habitatge de lloguer de ns al 10%,
que pot ser incrementada ns al 20% en cas de famílies monoparentals o en cas que la part arrendatària
acrediti que la seva unitat familiar de convivència ha patit una reducció de la renda percebuda de manera
conjunta per tots els membres superior al 10%, perquè més d’un dels integrants de la unitat es troba en
alguna de les situacions referides anteriorment.
Atès que la disposició nal quarta de la Llei 16/2020 encomana al Govern que promogui un reglament
amb l’objectiu d’establir i regular un ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i
habitatges que vegin reduïts substancialment els ingressos de la seva unitat familiar de convivència, en els
termes que es determinin en la norma reglamentària esmentada, es promou aquest Reglament, que xa
els requisits que han de complir les persones beneciàries, el procediment de sol·licitud de l’ajut i la quantia
i la durada de l’ajut, d’acord amb els principis de solidaritat i de corresponsabilitat.
Altrament, s’afegeix una disposició derogatòria, mitjançant la qual es deroga el Decret del 27-5-2020 de
modicació del Decret del 13-5-2020 d’aprovació del Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional des-
tinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de
la unitat familiar.
Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Go-
vern, en la sessió del 17 de febrer del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
02-17
17:28:52

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba