Acord de data 17-2-2021 pel qual es procedeix a la publicació del canvi de composició de la Comissió Consultiva de la funció pública de l' Administració de Justícia, per Acord del 3 de febrer del 2021.

Data de publicació:17 Feb 2021
CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
17 de febrer del 2021Núm. 24
Dipòsit legal: AND.2-2015
Acord
Acord de data 17-2-2021 pel qual es procedeix a la publicació del canvi de composició de la Comissió
Consultiva de la funció pública de l’Administració de Justícia, per Acord del 3 de febrer del 2021.
Vista la Llei de la funció pública de l’Administració de Justícia, del 27 de maig del 2004, especialment l’article
56, en què s’estableix que en l’àmbit de l’Administració de Justícia, el Consell Superior de la Justícia ha de
crear la Comissió Consultiva, com a òrgan col·legiat de consulta.
Vist l’Acord, del 15 de març del 2005, pel qual es varen aprovar les normes d’organització i funcionament
de l’esmentada Comissió Consultiva.
Vist que per Acord de data 13 de novembre del 2019 fou nomenada Secretària General del Consell Superior
de la Justícia la Sra. Marta Torres Duedra, passant conseqüentment a assumir la presidència de la Comissió
Consultiva de l’Administració de Justícia, en substitució de la Sra. Carme Obiols Salom.
Vist que dos dels membres de l’esmentada Comissió Consultiva, la Sra. Elisabet Puente Peregrina i el Sr.
Eduard Canut Quimesó, representants, respectivament, del personal de l’Administració de Justícia i del
grup funcional 1 de la mateixa Administració, han estat, la primera nomenada Fiscal Adjunta per Acord
del Consell Superior de la Justícia de data 4 de març del 2020 i el segon, designat Batlle en pràctiques per
Acord del Consell Superior de la Justícia de data 30 de setembre del 2020.
Vist la designació de la Sra. Elena Rodríguez Domínguez com a membre representant del grup funcional 1,
en substitució del Sr. Eduard Canut Quimesó.
Vist la designació del Sr. Guillermo Casal Tarré com a representant del personal, en substitució de la Sra.
Elisabet Puente Peregrina.
El Consell Superior de la Justícia reunit en sessió ordinària:
Acorda
Procedir a fer pública la integració a la Comissió Consultiva de l’Administració de Justícia de la Sra. Marta
Torres Duedra com a Presidenta, de la Sra. Elena Rodríguez Domínguez com a membre representant del
grup funcional 1 i al Sr. Guillermo Casal Tarré com a membre representant del personal, mantenint per la
resta la composició de l’esmentada Comissió Consultiva publicada pel nostre Acord del 21 de març del 2018.
Cosa que es fa pública per a coneixement general,
Andorra la Vella, als 17 de febrer del 2021
Clàudia Arias Alís
Membre Secretària
Vist i plau
Enric Casadevall Medrano
President
Acords
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
02-17
17:29:01

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba