Decret 102/2021, del 31-3-2021, de modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d' entitats bancàries i empreses d' inversió.

Fecha de publicación07 Abril 2021
Fecha31 Marzo 2021
SecciónGovern
Número de Gaceta40
GOVERN
1/34
www.bopa.ad
7 d'abril del 2021Núm. 40
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 102/2021, del 31 de març del 2021
Decret 102/2021, del 31-3-2021 de modicació del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del
20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.
Exposició de motius
El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la raticació de l’Acord monetari entre el Principat
d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar ocialment l’euro com a moneda legal i eme-
tre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat
d’un annex que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Govern ha d’implementar seguint el
calendari acordat per Andorra i la Unió Europea, relatives, entre altres aspectes, a la legislació en matèria
bancària i nancera. L’annex de l’Acord monetari s’actualitza anualment, i en relació amb les normes de
solvència i liquiditat i supervisió prudencial aplicables a les entitats bancàries i empreses d’inversió, el
Principat d’Andorra va adquirir el compromís de transposar el Reglament (UE) 2017/2401 del Parlament
Europeu i del Consell, del 12 de desembre del 2017, pel qual es modica el Reglament (UE) núm. 575/2013
sobre els requisits prudencials de les entitats bancàries i les empreses d’inversió (Diari ocial de la UE, L
347, 28.12.2017, p. 1–34)
El Reglament (UE) núm. 575/2013 va ser transposat a Andorra a través de l’aprovació de la Llei 35/2018, del
20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió,
així com amb l’aprovació del Decret del 6 de març del 2019 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolu-
pament de la Llei 35/2018. La transposició dels referits reglaments europeus requereix la modicació del
Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018.
En relació amb la transposició del Reglament (UE) 2017/2401, cal indicar que les titulitzacions són un
component important per al bon funcionament dels mercats nancers en la mesura que contribueixen a
diversicar les fonts de nançament i a diversicar els riscos de les entitats bancàries i les empreses d’in-
versió (en endavant, “entitats”), així com a alliberar capital regulatori que es pot destinar a afavorir el crèdit,
en particular el nançament de l’economia real. D’altra banda, les titulitzacions ofereixen a les entitats i als
altres participants en el mercat noves oportunitats d’inversió, la qual cosa permet diversicar les carteres
i facilitar el ux de nançament a empreses i particulars.
En aquest sentit, cal modicar els requisits de capital regulatori establerts al Reglament de desenvolupament
de la Llei 35/2018 i aplicables a les entitats que actuen com a originadores, patrocinadores o inversores en
operacions de titulització, per tal de reectir de forma adequada les característiques especíques de les
titulitzacions simples, transparents i normalitzades (STS, per la sigla en anglès), i de solucionar les decièn-
cies que es van fer paleses durant la crisi nancera de l’any 2007 i següents, és a dir, el recurs automàtic a
qualicacions externes, unes ponderacions de risc excessivament baixes en trams de titulització amb una
qualicació alta o, a canvi, unes ponderacions de risc excessivament elevades en trams amb una qualicació
baixa, així com una sensibilitat al risc insucient.
Així doncs, pel que fa al recurs automàtic a qualicacions externes, aquest Reglament preveu l’aplicació
preferent del mètode estàndard per a titulitzacions (SEC-SA, per la seva sigla en anglès), que es basa en
una fórmula que utilitza com a dades d’entrada els requisits de capital que es calcularien d’acord amb
el mètode estàndard per al risc de crèdit en relació amb les exposicions subjacents com si aquestes no
s’haguessin titulitzat (KSA). Quan el mètode SEC-SA no es pugui aplicar, les entitats han de poder aplicar
el mètode basat en qualicacions externes per a les titulitzacions (SEC-ERBA, per la seva sigla en anglès).
Reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-06
15:16:21
GOVERN
2/34
www.bopa.ad
7 d'abril del 2021Núm. 40
Dipòsit legal: AND.2-2015
D’acord amb el mètode SEC-ERBA, els requisits de capital s’han d’assignar als trams de titulització en funció
de la seva qualicació externa.
Aquesta modicació del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018 preveu un enfocament de
transparència, segons el qual s’ha d’assignar a una posició de titulització preferent una ponderació de risc
màxima igual a la ponderació de risc mitjana ponderada per exposició aplicable a les exposicions subjacents.
D’acord amb els estudis sobre pèrdues i impagaments de les titulitzacions STS, els quals van obtenir millors
resultats durant la crisi nancera que les d’un altre tipus de titulitzacions, es conclou que l’ús d’estructures
simples i transparents i unes pràctiques d’execució rigoroses en les titulitzacions STS comporten menys riscos
operatius, de crèdit i d’agència. Per tant, resulta convenient modicar el Reglament de desenvolupament
de la Llei 35/2018 per introduir-hi un calibratge amb una adequada sensibilitat als riscos en les titulitzaci-
ons STS, sempre que aquestes últimes compleixin a més requisits addicionals que minimitzin el seu risc,
fet que implica, en particular, una ponderació de risc mínima menor (10%) per a les posicions preferents.
És procedent que les modicacions al Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018 que estableix
aquest Decret s’apliquin a totes les posicions de titulització mantingudes per una entitat. No obstant això,
per mitigar els costos de transició en la mesura del possible i perquè es pugui migrar al nou marc de manera
uida, les entitats han de seguir aplicant, ns al 28 de febrer del 2022, el marc de titulitzacions anterior,
és a dir, les disposicions corresponents a la secció quarta del capítol tercer del títol III del Decret del 6 de
març del 2019 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, que s’aplicaven
abans de la data d’aplicació d’aquest Decret, a totes les posicions de titulització vives que mantinguin en la
data d’aplicació d’aquest Decret.
Per una altra part, el Principat d’Andorra no és aliè a les greus pertorbacions econòmiques causades per
la pandèmia de la COVID-19, i les excepcionals mesures de contenció afecten de manera signicativa l’eco-
nomia. Les empreses afronten disrupcions en les cadenes de subministrament, tancaments temporals i
reduccions de la demanda, mentre que les llars s’enfronten a la desocupació i a una disminució dels seus
ingressos. El Govern d’Andorra ha actuat de manera enèrgica per ajudar les llars i les empreses solvents a
resistir l’alentiment intens però temporal de l’activitat econòmica i a la consegüent escassetat de liquiditat.
En aquest context, i donades les circumstàncies extraordinàries de la pandèmia de la COVID-19 i la mag-
nitud inusitada dels reptes plantejats, cal introduir modicacions al Reglament de desenvolupament de
la Llei 35/2018, similars a les adoptades per la UE mitjançant el Reglament (UE) 2020/873 del Parlament
Europeu i del Consell, del 24 de juny del 2020, pel qual es modica el Reglament (UE) núm. 575/2013 pel
que fa a determinades adaptacions efectuades en resposta a la pandèmia de la COVID- 19, que permetin
l’adopció de mesures immediates per garantir que les entitats continuïn sent capaces de canalitzar de forma
efectiva els fons cap a les empreses i les llars, i per mitigar l’impacte econòmic. Entre aquestes mesures,
cal destacar: l’equiparació dels efectes de reducció del risc a les garanties proporcionades per les agències
ocials de crèdit a l’exportació amb les garanties concedides en el context de la pandèmia de la COVID-19
pels governs nacionals o altres ens públics, que es consideren solvents en la mateixa mesura, i prorrogar
dos anys més l’aplicació de les disposicions transitòries que introdueixen gradualment l’impacte de la NIIF
9, així com facilitar a les entitats que tornin a afegir al seu capital de nivell 1 ordinari qualsevol increment en
les noves provisions per pèrdues creditícies esperades que reconeguin el 2020 i 2021 per als seus actius
nancers sense deteriorament creditici, mantenint al mateix temps les disposicions transitòries per als
imports de pèrdues creditícies esperades establerts abans de la pandèmia de la COVID-19 (establerta en
la disposició transitòria vuitena del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018), restablir un ltre
prudencial per neutralitzar les pèrdues generades per l’increment del rendiment del deute públic en poder
de les entitats, i la introducció de disposicions transitòries per a les exposicions enfront d’administracions
centrals i bancs centrals, quan aquestes exposicions estiguin denominades en la moneda nacional d’un altre
estat membre de la Unió Europea, així com prorrogar les disposicions transitòries pel que fa al tractament
d’aquestes exposicions en el marc dels límits a grans exposicions.
Finalment, el Decret també inclou unes correccions d’errors de la transposició inicial del Reglament (EU)
núm. 575/2013.
GOVERN
3/34
www.bopa.ad
7 d'abril del 2021Núm. 40
Dipòsit legal: AND.2-2015
Aquest Decret conté un únic capítol amb 21 articles, una disposició transitòria i tres disposicions nals. La
disposició transitòria preveu l’aplicació de l’actual règim de titulitzacions previst en la secció quarta del capítol
tercer del títol III del Decret del 6 de març del 2019, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries
i les empreses d’inversió, ns al 28 de febrer del 2023. La disposició nal primera estableix l’habilitació en
favor del ministeri encarregat de les nances per adoptar o desenvolupar les normes tècniques de regulació
i execució de la Unió Europea aplicables en relació amb els reglaments europeus transposats en aquest
Decret. La disposició nal segona preveu l’encàrrec al Govern per a la publicació del text consolidat del
Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018 i, a l’últim, la disposició nal tercera preveu l’entrada
en vigor d’aquest Decret.
A proposta del ministre encarregat de les nances, el Govern, en la sessió del 31 de març del 2021,
Decreta
Article únic
S’aprova el Decret de modicació del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desem-
bre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.
Capítol únic. Modicació del Decret pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i
supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió
Article 1
1. S’afegeixen els punts 4 bis i 98 bis a l’apartat 1 de l’article 4 del Decret pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial
de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, que queden redactats de la manera següent:
“4 bis. Administrador: l’entitat que gestiona diàriament un conjunt de drets de cobrament adquirits o les
exposicions creditícies subjacents.
[…]
98 bis. Prestador original: entitat que, per si mateixa o a través d’entitats vinculades, directament o indirec-
tament, ha concertat l’acord inicial que va crear les obligacions o obligacions potencials del deutor o deutor
potencial i que va donar lloc a les exposicions titulitzades.”
2. Es modica la lletra b del punt 111 de l’apartat 1 de l’article 4 del Decret pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial
de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, que queda redactada de la manera següent:
“111. Situació d’impagament d’un deutor: […]
b) Que el deutor mantingui imports vençuts durant més de 90 dies respecte a qualsevol obligació credi-
tícia signicativa enfront de l’entitat, l’empresa matriu o qualsevol de les seves lials”.
Article 2
Es modica la lletra b de l’article 20 del Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries
i les empreses d’inversió, que queda redactada de la manera següent:
b) “posicions de titulització, conforme a la lletra b de l’apartat 1 de l’article 150, a l’apartat 1 de l’article
151 i a l’article 156;”

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR