Edicte de l' 1-4-2021 pel que es convoca un concurs públic per contractar el servei de càtering de la Llar de Jubilats.

Data de publicació07 Abr 2021
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
1/1
www.bopa.ad
7 d'abril del 2021Núm. 40
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’1-4-2021 pel que es convoca un concurs públic per contractar el servei de càtering de la Llar
de Jubilats.
El Comú d’Escaldes-Engordany, per acord adoptat en la sessió de la Junta de Govern de data 31de març de
2021, convoca un concurs públic per contractar el servei de càtering de la Llar de Jubilats.
El plec de bases per participar al concurs es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-e.ad o es
pot recollir al Servei de Tràmits del Comú (Casa Comuna, planta baixa, tel. 890890).
Les ofertes s’hauran de presentar conforme al previst al plec de bases i lliurar al Servei de Tràmits.
El termini de presentació nalitzarà el dia 6 de maig de 2021, a les 15:00 hores.
El posterior acte d’obertura de les propostes que s’hagin presentat, a celebrar en data per determinar i
sobre el qual els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 1 d’abril de 2021.
Vist i plau
La cònsol major
Rosa Gili Casals
P. o. de la Junta de Govern
El secretari general
Cerni Escalé Cabré
Concursos i subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-06
15:18:28

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba