Edicte de l' 1-4-2021, pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament sobre els béns i drets del senyor Hervé Jack Frédéric Lefebvre.

Data de publicació07 Abr 2021
SAIG
1/1
www.bopa.ad
7 d'abril del 2021Núm. 40
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’1-4-2021, pel qual s’acorda deixar sense efecte l’embargament sobre els béns i drets del
senyor Hervé Jack Frédéric Lefebvre.
Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada
del Molí, núm. 7-9-11, 1a1 d’Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d’abril del 2016, i
en compliment de les funcions que m’atorga la llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per
la llei 8/2017, del 20 d’abril,
A sol·licitud de: l’Hble. Comú de Canillo, havent designat aquest despatx professional com a domicili a
efectes de noticació.
Obrant en execució de: la resolució administrativa adoptada per la mencionada corporació, en reclamació
del rebut núm. 153235/0 convertit en 73-9177, corresponent al Foc i Lloc de 2016, resolució noticada
mitjançant publicació al BOPA el 16 de gener de 2019.
Faig saber:
Que, l’1 d’abril de 2021, he acordat,
Deixar sense efecte l’embargament travat:
Sobre els béns i drets del senyor Hervé Jack Frédéric Lefebvre, ns l’import de cent trenta-nou euros amb
trenta-set cèntims (139,37.-€).
I als efectes de noticació al Sr. Hervé Jack Frédéric Lefebvre, publico aquest edicte,
Andorra la Vella, l’1 d’abril de 2021
La saig
Lourdes Alonso Martínez
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-06
15:19:54

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba