Edicte de l' 1-4-2021, pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament sobre els béns i drets de les persones referides en el present, travat a instància del M.I. Govern d' Andorra, Cos de Policia.

Data de publicació07 Abr 2021
SAIG
1/1
www.bopa.ad
7 d'abril del 2021Núm. 40
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’1-4-2021, pel qual s’acorda deixar sense efecte l’embargament sobre els béns i drets de les
persones referides en el present, travat a instància del M.I. Govern d’Andorra, Cos de Policia.
Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada
del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d’Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d’abril del 2016, i
en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per
la Llei 8/2017, del 20 d’abril,
A sol·licitud del M.I. Govern d’Andorra, Cos de Policia, havent designat com a domicili a efectes de noticació
aquest despatx professional,
Obrant en execució de les resolucions dictades exigibles per la via forçosa,
Faig saber:
Que, l’1 d’abril de 2021, he acordat,
Deixar sense efecte l’embargament travat:
Sobre els béns i drets de les persones referides a continuació i pels imports ressenyats:
Núm. expedient saig Identicació de les persones
Identicació de l’acte
administratiu que queda
sense efecte
Import objecte
d’embargament que
queda sense efecte
EX-AD/19-009401-L Seyla Elvira Aguilera Les sancions núm. 573779 i
573781. 139,59 €
EX-AD/19-012045-L Catia Alexandra Da Cunha De Almeida Les sancions núm. 574926 i
575329. 139,59 €
EX-AD/20-001031-L Catia Alexandra Da Cunha De Almeida La sanció núm. 576457. 37,37 €
EX-AD/20-004841-L Catia Alexandra Da Cunha De Almeida La sanció núm. 248835. 259,08 €
I als efectes de noticació a les Sres. Seyla Elvira Aguilera i Catia Alexandra Da Cunha De Almeida, publico
aquest edicte.
Andorra la Vella, l’1 d’abril de 2021
La saig
Lourdes Alonso Martínez
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-06
15:19:57

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba