Decret 111/2021, del 7-4-2021, de pròrroga del Decret 93/2021, del 24-3-2021, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Data de publicació07 Abr 2021
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
7 d'abril del 2021Núm. 41
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 111/2021, del 7-4-2021
Decret 111/2021, del 7-4-2021, de pròrroga del Decret 93/2021, del 24-3-2021, de noves mesures
excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Exposició de motius
El país es troba en plena campanya de vacunació, però els indicadors actuals de la pandèmia no es poden
ignorar. La pressió hospitalària és força elevada i hi ha preocupació per un nou repunt. Aquest escenari
no permet alleugerir les mesures que estan en vigor i, per tant, escau mantenir-les.
En conseqüència, amb la publicació d’aquest Decret es prorroguen una setmana més les mesures adop-
tades pel Decret 93/2021, del 24-3-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació
d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, amb les modicacions aprovades pel Decret
100/2021, del 31-3-2021.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de data 7 d’abril del
2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic. Pròrroga de les mesures excepcionals
Es prorroga ns al 14 d’abril del 2021 el Decret 93/2021, del 24-3-2021, de noves mesures excepcionals per
l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, amb les modicacions
aprovades pel Decret 100/2021, del 31-3-2021.
Disposició nal
Aquest Decret entra en vigor el dia 8 d’abril del 2021.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 7 d’abril del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-07
14:28:33

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba