Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

Fecha de publicación28 Abril 2021
Fecha08 Abril 2021
SecciónConsell General
Número de Gaceta48
CONSELL GENERAL
1/19
www.bopa.ad
28 d'abril del 2021Núm. 48
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 5/2021, del 8 d’abril, de modificació de la Llei 24/2018,
del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 8 d’abril del 2021 ha aprovat la següent:
Llei 5/2021, del 8 d’abril, de modicació de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil
Exposició de motius
La Llei 24/2018, del 18 d’octubre, va ser aprovada pel Consell General amb l’objectiu de disposar d’un
instrument per resoldre els conictes en l’àmbit civil amb una aposta decidida per la introducció plena a
la Llei de les noves tecnologies, tenint en compte el procés coetani d’implantació d’un sistema informàtic
prop de l’Administració de justícia que havia de permetre la comunicació, la noticació i l’arxivament dels
documents processals mitjançant sistemes electrònics i que al seu torn suposés una millora del sistema
de procediment civil en termes de temps i d’estalvi econòmic, així com una garantia més gran per a tots
els intervinents en el sistema de justícia.
Posteriorment, en data 11 de juliol del 2019 i 4 de desembre del 2020, van ser aprovades pel Consell Ge-
neral dos modicacions de la Llei 24/2018, en relació amb la data d’entrada en vigor de la Llei esmentada,
amb l’objectiu que amb l’entrada en vigor de la mateixa norma hi hagués les màximes garanties d’un òptim
funcionament de tots els elements logístics i tecnològics previstos al Codi de procediment civil.
Els motius principals pels quals es promou la modicació de la Llei són, d’una banda, facilitar l’aplicació de
la mateixa Llei, i d’altra banda, perquè s’han detectat alguns errors materials que cal modicar per millorar
el text i fer més entenedors alguns articles.
Aquesta Llei es divideix en setanta-un articles, que modiquen, en tot o en part, l’exposició de motius,
seixanta-set articles i la disposició transitòria primera de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de
procediment civil. A més, s’hi afegeixen dos noves disposicions transitòries; concretament, la disposició
transitòria sisena, que estableix que mentre no hagi entrat en vigor la Llei d’accés electrònic a l’Administració
de justícia, la presentació de documents es farà a través del Registre de la Seu de la Justícia, i la disposi-
ció transitòria setena, que determina que mentre l’expedient electrònic que ha de regular la Llei d’accés
electrònic a l’Administració de justícia no estigui operatiu, les parts podran demanar i obtenir al seu càrrec
una còpia dels enregistraments originals en el termini màxim d’un dia hàbil des del moment de la petició.
Finalment, aquesta Llei també conté dos disposicions nals; la disposició nal primera, que encomana al
Govern la publicació dels textos consolidats corresponents, i la disposició nal segona, que xa la data
d’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Modicació dels paràgrafs segon i tercer del títol V de l’exposició de motius
Es modiquen els paràgraf segon i tercer del títol V i el paràgraf segon del títol XI de l’exposició de motius
de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil, els quals queden redactats com segueix:
“V. Classes de procediments
[…]
El procediment ordinari és el procediment tipus per substanciar els assumptes de quantia igual o superior
a 20.000 euros, els de quantia indeterminada i els que no tinguin designat un procediment especial per
ser substanciats. Aquest procediment s’estructura amb una fase per escrit que s’inicia amb la demanda,
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-27
14:32:49

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR