Edicte del 22-4-2021 per a la cobertura temporal de diverses places amb treballadors públics interins de manteniment de refugis, adscrit al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

Data de publicació28 Abr 2021
GP20210426_10_22_28

Edicte

Edicte del 22-4-2021 per a la cobertura temporal de diverses places amb treballadors públics interins de manteniment de refugis, adscrit al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

La relació laboral d' aquest personal amb l' Administració general serà de caràcter interí, d' acord amb els termes previstos en l' article 109, lletra c, de la Llei de la funció pública.

La secretària d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura temporal de diverses places amb treballadors públics interins de manteniment de refugis, adscrit al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

La missió del lloc es dur a terme les accions necessàries per assegurar les tasques d' inventari i manteniment bàsic, de pintura, de la reposició del material, i de la neteja periòdica dels refugis de muntanya que el Govern gestiona, en les diferents valls del país, així com de l' inventari i seguiment de la senyalització dels camins de gran recorregut GR.

Aquest lloc de treball té una retribució mensual bruta de 1.121,47 euros.

El nomenament dels treballadors públics interins serà pels períodes següents:

Períodes

1

2

3

4

Mes

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Total

Dates

01/06-30/06

01/07-31/07

02/08-31/08

01/09-30/09

Nombre de places

4

6

6

6

22

Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:

'" Nacionalitat andorrana, o resident al Principat d' Andorra.

'" Tenir complerts els 18 anys a la data de venciment de l' edicte.

'" Ser titular del permís de conduir B1.

'" Estar cursant estudis acadèmics reglats: cal presentar un certificat dels estudis, o un document acreditant la inscripció en el curs 2020-2021.

'" Disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior. (Article 4 o disposició addicional segona del decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d' Andorra)

Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convocatòria i la sol·licitud o els recullin al Servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des del web www.tramits.ad. Si es recullen al Servei de Tràmits, s' entregaran en paper o bé en una clau de memòria d' acord amb els preus públics vigents. Si són en paper, es lliuraran l' endemà de la demanda.

Les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba