Edicte del 26-4-2021, pel qual es notifica l' acord d' execució requerint de pagament a la senyora Sheila de Jesus Martin.

Data de publicació28 Abr 2021
SAIG
1/2
www.bopa.ad
28 d'abril del 2021Núm. 48
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 26-4-2021, pel qual es notica l’acord d’execució requerint de pagament a la senyora Sheila
de Jesus Martin.
Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer
Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d’Andorra la Vella, en virtut del decret de nomenament del 27 d’abril
del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, mo-
dicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril de 2017,
A sol·licitud de la societat Andorra Telecom, SAU, havent designat aquest despatx professional com a do-
micili a efectes de noticació.
Obrant en execució de l’aute dictat per l’Hble. Sra. batlle Laura Solanes Colell el 27 de juliol de 2020 en el
marc de la causa ordre judicial 2000342/2020.
Faig saber:
Que, el 29 de març de 2021 mitjançant acord d’execució, he,
Requerit expressament:
A la Sra. Sheila de Jesus Martin, en mèrits del què disposa l’article 38 de la Llei 43/2014, del 18 de desem-
bre, del saig, modicat per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, per tal què, en el termini màxim de tretze (13) dies
hàbils, a comptar de la noticació del present, satisfaci en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de
pagament que estimi convenient, l’import ascendent a cent vuitanta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims
(185,42.-€)*, quantitat que és objecte de la present execució corresponent a:
Concepte Import
- Quantitat principal
- Costes d’execució
164,09 €
21,33 €
Total 185,42 €*
*els interessos, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les
costes derivades de l’execució, s’actualitzaran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deu-
te, tret que la resolució ho estableixi altrament.
Advertència
En mèrits del què disposa l’article 38 de la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del saig, modicat per la Llei
8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies hàbils abans esmentats, sense
haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré a dictar i
posteriorment practicar l’embargament sobre els seus béns i drets en la forma descrita en l’article 108 de
la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns
i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat
per a la persona embargada.
L’acord d’execució pot ser impugnat davant del batlle o del Tribunal que ha dictat la resolució judicial que es
pretén executar, dins els tretze (13) dies hàbils següents al dia en què s’hagi noticat, havent d’informar al
saig de la interposició del mateix, mitjançant còpia de l’escrit d’impugnació. Aquesta impugnació es tramita
i es resol de conformitat amb les normes de procediment vigents.
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-28
08:40:24

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba