Correcció d' errata del 28-4-2021 per la qual s' esmena un error d' omissió en el Decret 131/2021, del 21-4-2021, pel qual s' aprova el Complement segon del Pla sectorial de noves infraestructures viàries i la publicació de la memòria i els plànols corresponents.

Data de publicació28 Abr 2021
GOVERN
1/7
www.bopa.ad
28 d'abril del 2021Núm. 49
Dipòsit legal: AND.2-2015
Correcció d’errata
Correcció d’errata del 28-4-2021 per la qual s’esmena un error d’omissió en el Decret 131/2021, del
21-4-2021 pel qual s’aprova el Complement segon del Pla sectorial de noves infraestructures viàries i
la publicació de la memòria i els plànols corresponents.
Vist que s’ha constatat un error d’omissió en el Decret 131/2021, del 21-4-2021, pel qual s’aprova el Com-
plement segon del Pla sectorial de noves infraestructures viàries i la publicació de la memòria i els plànols
corresponents, publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra núm. 48, del 28 d’abril del 2021, a efectes
de seguretat jurídica, es torna a publicar íntegrament amb els annexos corresponents.
“Decret 131/2021, del 21-4-2021 pel qual s’aprova el Complement segon
del Pla sectorial de noves infraestructures viàries i la publicació de la
memòria i els plànols corresponents.
Vistos l’article 3.3 de la Llei qualicada de competències dels comuns, l’article 15 de la Llei qualicada de
transferències als comuns, l’article 13 de l’LGOTU i els articles 1 i 2.3 de la Llei de designació de carreteres,
que atorguen plena competència al Govern sobre els vials generals i, en concret, sobre els vials del Pla
sectorial de noves infraestructures viàries;
Vist el títol III de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, aprovada pel Consell General el 29 de
desembre del 2000 (BOPA núm. 10, del 24 de gener del 2001), referent als instruments d’ordenació del
Govern;
Vist que, d’acord amb l’article 53.b de la Llei esmentada més amunt, són instruments d’ordenació del Govern
els projectes d’interès nacional i els plans sectorials amb incidència supracomunal; que, segons l’article 62
de la Llei, s’entén per pla sectorial amb incidència supracomunal tot projecte d’interès nacional l’execució
del qual afecti els termes de dos o més parròquies, i que són projectes d’interès nacional (article 61 de la
mateixa Llei) tots els projectes destinats, entre altres coses, a la construcció d’infraestructures viàries i de
comunicació;
Vist que l’article 63 de la mateixa Llei estableix que els plans sectorials i els projectes d’interès nacional són
redactats i aprovats pel Govern després de l’informe preceptiu i no vinculant dels comuns el terme parro-
quial dels quals estigui afectat pel projecte, i ateses les determinacions documentals i gràques, que han
de contenir, almenys, els plans sectorials amb incidència supracomunal d’acord amb l’article 64 de la Llei;
Vist el Pla sectorial de noves infraestructures viàries, aprovat pel Govern en data 14 de maig del 2003 a
escala 1/5000 i en data 20 d’abril del 2005 a escala 1/1000;
Vist l’edicte de 18 de març del 2015 d’aprovació denitiva del complement del Pla sectorial de noves infra-
estructures viàries;
Vist l’annex 2 de l’edicte de 18 de març del 2015 d’aprovació denitiva del Pla sectorial de carreteres generals;
Vist l’annex 3 de l’edicte del 8 de novembre del 2017 d’aprovació de la modicació del Pla sectorial de
carreteres generals;
Atès que, amb la nalitat de millorar aspectes puntuals del Pla sectorial de noves infraestructures viàries
i adaptar-lo, en un àmbit concret de la CG-1, a les noves necessitats que s’han posat de manifest des de
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-28
16:47:44

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba