Decret 133/2021, del 28-4-2021 de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Data de publicació28 Abr 2021
GD20210428_15_56_47

Decret 133/2021, del 28 d' abril del 2021

Decret 133/2021, del 28-4-2021 de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius

Les dades epidemiològiques actuals confirmen l' eficàcia de l' aplicació de les mesures adoptades fins ara i de l' administració de les vacunes, que van arribant a totes les franges de la població de manera progressiva. Totes aquestes accions es tradueixen en una disminució de la pressió hospitalària i indueixen a una millora en la situació que permet flexibilitzar algunes de les mesures establertes.

Així, en endavant s' augmenta el nombre de persones que poden ser presents als actes culturals i també a les competicions esportives, tant a l' interior de les instal·lacions com a l' exterior.

Altrament, coincidint amb l' arribada del bon temps i de turistes, s' augmenta el nombre de comensals per taula en els establiments de restauració i s' amplia el nombre d' assistents permesos en els espais destinats a celebracions i altres esdeveniments de caràcter social i cultural, així com en les reunions de familiars i amics.

És important destacar també que en el transport públic es permet la presència d' usuaris fins al 100% de l' espai disponible.

En tots els casos, però, cal continuar respectant les mesures de prevenció, higiene i seguretat habituals.

En aquest context, i amb la voluntat d' afavorir la màxima claredat i respectar la seguretat jurídica, aquest Decret reprèn totes les mesures actuals per aplegar-les en un sol text, incorpora mitjançant les modificacions necessàries els punts mencionats anteriorment i deroga tots els decrets que des de l' aprovació del Decret 93/2021, del 24-3-2021 han establert les mesures excepcionals i les han adaptat a l' evolució de la situació d' emergència causada pel coronavirus SARS-CoV-2, fins a la data d' avui.

Aquest Decret entra en vigor el 29 d' abril del 2021 i serà vigent fins al 5 de maig del 2021, tot i que es pot prorrogar o modificar en funció de l' evolució de la pandèmia.

Per tot el que s' ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 28 d' abril del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Mesures de prevenció bàsiques

1. L' ús de mascaretes és obligatori per a totes les persones d' edat igual o superior a vuit anys. És recomanable a partir de sis anys, llevat que la situació sanitària del centre educatiu el faci obligatori.

2. Les mascaretes que es poden fer servir poden ser quirúrgiques, casolanes o higièniques.

3. La utilització de la mascareta és obligatòria en la via pública, en espais tancats d' ús públic i en espais oberts, amb independència que s' hagi de mantenir una distància interpersonal de seguretat mínima d' un metre i mig.

4. Cal respectar una distància de seguretat entre persones no convivents d' un metre i mig en tota situació o activitat, llevat que es tracti d' activitats que disposin de protocols sanitaris i mesures d' higiene i prevenció legalment establertes.

5. Cal evitar al màxim la interacció social durant la vigència d' aquest Decret.

Article 2. Serveis de l' Administració general

Per poder fer qualsevol tràmit a l' Administració general s' ha de demanar cita prèvia.

Article 3. Activitats físiques en gimnasos, centres esportius i altres espais similars

No es poden dur a terme activitats dirigides en els gimnasos, centres esportius o altres espais similars, llevat que es disposi d' un protocol específic validat per l' autoritat sanitària, i, en tot cas, per a qualsevol activitat individual o grupal s' ha de mantenir la mascareta posada.

Article 4. Mesures per a activitats esportives

1. Es manté la fase 2, regulada al Pla de la pràctica esportiva federada, en relació amb la situació sanitària del país, i en aquest sentit els entrenaments esportius s' han de dur a terme amb mascareta.

2. Es permet organitzar competicions i esdeveniments esportius per a les categories que incorporin esportistes nascuts fins l' any 2012, dins i fora del país. Cal disposar d' un protocol que han d' aprovar els ministeris de Salut i de Cultura i Esports.

3. Es permet la presència de públic en les competicions esportives seguint les mesures següents:

a) Cal evitar que es produeixin aglomeracions i cal vetllar per mantenir la distància de seguretat d' 1,5 metres entre les persones.

b) Cal garantir la neteja i la desinfecció freqüents de les instal·lacions esportives.

c) Cal fer ús de la mascareta seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

d) Cal que la capacitat màxima de públic consti al protocol de competició prèviament treballat per l' entitat esportiva i l' organisme que gestiona les instal·lacions, i que aquest protocol sigui validat pels ministeris de Salut i de Cultura i Esports.

4. Per a les competicions esportives a l' exterior, a part de les mesures previstes en l' apartat 3, les instal·lacions no poden superar el 50% de la capacitat.

5. Per a les competicions esportives a l' interior, a part de les mesures previstes en l' apartat 3, les instal·lacions no poden superar el 30% de la capacitat, i han de seguir els criteris sanitaris de registre i control d' accés, i alhora s' ha de garantir una correcta ventilació de les instal·lacions. La distància de seguretat entre l' espai on es competeix i la presència de públic no pot ser inferior a sis metres. Es pot arribar a una capacitat màxima del 50% presentant un protocol específic que incorpori la realització de cribratges per identificar les persones amb infecció per SARS-CoV-2.

Article 5. Mesures per a les activitats termals i els balnearis

La capacitat màxima de les activitats termals i els balnearis es limita a un 30%.

Article 6. Mesures per als llocs de treball

1. Es prescriu la modalitat del teletreball sempre que la tipologia de l' activitat no requereixi la presència física del professional i tenint en compte l' article 30.6 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.

2. Sempre que sigui possible s' han de prioritzar les reunions per mitjans telemàtics.

3. Les reunions de treball presencials no poden superar les sis persones, a excepció de totes les que tenen caràcter institucional, notarial i judicial, així com les del personal dels centres sanitaris i sociosanitaris...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba