Decret del 28-4-2021 pel qual es fa públic l' acord de suspensió temporal i sectorial de diferents tipus de llicències urbanístiques del Pla d' ordenació i urbanisme de la parròquia de Canillo (POUPC).

Data de publicació29 Abr 2021
QCU20210429_08_24_43

Decret

Decret del 28-4-2021 pel qual es fa públic l' acord de suspensió temporal i sectorial de diferents tipus de llicències urbanístiques del Pla d' ordenació i urbanisme de la parròquia de Canillo (POUPC).

Vista l' aprovació definitiva inicial del Pla d' ordenació i urbanisme de la parròquia de Canillo (POUPC) de data 28-5-2007, publicada al BOPA núm. 58 del 18-6- 2007, així com les modificacions posteriors;

Vist el Decret del 13-9-2020, publicat al BOPA núm. 108 de 14-9-2020, pel qual es fa públic l' acord de suspensió temporal i sectorial de diferents tipus de llicències urbanístiques del POUPC, i concretament:

' 1.- La suspensió temporal d' atorgament de noves llicències referents a qualsevol actuació en règim d' obres i actuacions provisionals, afectant sectorialment a totes les unitats d' actuació de sòl urbanitzable del vigent POUPC.

2.- La suspensió temporal d' atorgament de noves llicències referents a les actuacions excepcionals en sòl no urbanitzable de l' article 51 de la LGOTU, excepte les consistents en l' obertura de pistes d' esquí amb les infraestructures i els equipaments necessaris.

3.- La suspensió temporal d' atorgament de noves llicències de parcel·lació de terrenys i noves urbanitzacions, afectant sectorialment a les unitats d' actuació UASUBLE 139 i UASUBLE 140 del vigent POUPC.'

Vist que el Comú de Canillo té molt avançada la primera revisió del POUPC, regulada als articles 103 i 104 de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme vigent (LGOTU), i que properament portarà a terme la posada a informació pública de tota la documentació que compon el projecte de revisió del POUPC, d' acord amb l' article 96 de la LGOTU;

Vist el que disposa l' article 90 de la LGOTU ' Suspensió temporal de llicències' , conforme:

' 1. En iniciar el procediment d' estudi i redacció del Pla d' ordenació i urbanisme parroquial o durant el seu curs, el Comú pot acordar la suspensió temporal d' atorgament de noves llicències de parcel·lació de terrenys i noves urbanitzacions, de la qual queden exceptuats els vials d' iniciativa pública.

2. La suspensió temporal, com a mesura de precaució en interès de la viabilitat de la planificació, ha de ser sectorial en funció dels estudis preliminars, de les previsions i dels objectius fixats pel Comú. En cap cas queden afectats per la suspensió els edificis d' equipaments i dotacions d' iniciativa pública o privada, ni les llicències d' edificació, que s' han d' atorgar als terrenys...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba