Edicte del 19-5-2021 pel qual es fa pública l' ampliació del contracte del Sistema de gestió acadèmica i docent amb l' empresa iThinkUPC.

Fecha de publicación26 May 2021
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
26 de maig del 2021Núm. 60
Dipòsit legal: AND.2-2015
EEdicte
Edicte del 19-5-2021 pel qual es fa pública l’ampliació del contracte del Sistema de gestió acadèmica i
docent amb l’empresa iThinkUPC.
1. Objecte: ampliació de contracte
1. Òrgan contractant
a) Identitat: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
b) Data de l’acord del Govern: 19-5-2021
2. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: ITHINKUPC, SLU
b) Denominació del treball: ampliació del contracte de les llicències del Sistema de gestió acadèmica i
docent, que permet dur a terme la planicació, programació i avaluació dels programes curriculars basats
en la gestió per competències
c) Localització: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
d) Preu cert: 15.712,62 € (impostos inclosos)
e) Partida pressupostària: 880-882-PROJ.0008-20805
f) Termini d’execució: 31 desembre del 2021
3. Contracte principal
Edicte d’adjudicació: BOPA núm. 110 any 2019 de data 27-12-2019
4. Legislació aplicable
D’acord amb l’article 22. 1 f) de la Llei de contractació pública que s’aplica per analogia al contracte d’obres
d’acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2008 d’acompanyament del projecte de llei de
pressupost del 2008, atès que l’ampliació no supera el 20% del preu del contracte.
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
del 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 19 de maig del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
05-25
11:42:12

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR