Aute del Tribunal Constitucional del 18-5-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-27-RE.

Fecha de publicación26 May 2021
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1/5
www.bopa.ad
26 de maig del 2021Núm. 60
Dipòsit legal: AND.2-2015
Aute
Aute del Tribunal Constitucional del 18-5-2021 relatiu al recurs d’empara 2021-27-RE.
Causa 2021-27-RE
(Torné Sanz c/ Torné Sanz)
Número de registre 181-2021. Recurs d’empara
Aute del 18 de maig del 2021
En nom del Poble Andorrà;
El Tribunal Constitucional;
Atès l’escrit presentat i registrat al Tribunal Constitucional, el 24 de març del 2021, per la representació
processal de la Sra. Salut Torné Sanz, mitjançant el qual interposa un recurs d’empara contra la sentència
del 26 de febrer del 2021, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta
vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reco-
neguts a l’article 10 de la Constitució, i, atès que demana al Tribunal Constitucional que atorgui l’empara
sol·licitada, que declari la vulneració dels drets al·legats, que anul·li la sentència impugnada i que retrotregui
el procediment al moment en què es va produir aquesta vulneració;
Vista la Constitució, especialment els articles 10, 41.2, 98 c) i 102;
Vista la Llei qualicada del Tribunal Constitucional, especialment el títol IV, capítols primer i sisè;
Escoltat l’informe del magistrat ponent, Sr. Josep-D. Guàrdia Canela;
1. Antecedents processals davant les jurisdiccions ordinàries
1.1. En el marc d’una demanda per l’exercici d’un dret preferent d’adquisició, en el vessant de retracte,
sobre accions, el 26 de setembre del 2018, la Sala Civil va dictar una sentència mitjançant la qual deses-
timava totes les pretensions del Sr. Fernando Torné Sanz contra la seva germana, Sra. Salut Torné Sanz i,
per consegüent, li imposava el pagament de les costes processals de la primera i de la segona instància.
1.2. El 13 de març del 2019, la Sra. Salut Torné Sanz va sol·licitar davant la Batllia la liquidació de les costes
processals esmentades.
1.3. El 25 de març del 2019, la Secció d’Execucions Civils de la Batllia va dictar un aute de liquidació mit-
jançant el qual xava les quantitats que havien de ser abonades pel Sr. Fernando Torné Sanz a la seva
germana: 56.710,63 €, en concepte d’honoraris d’advocat (2a instància), i, 601,92 €, en concepte d’honoraris
de procurador (2a instància).
1.4. La representació processal del Sr. Fernando Torné Sanz va interposar un incident d’execució, en què
impugnava els càlculs efectuats, i va procedir a dipositar judicialment 3.116,19 €, import mínim que reco-
neixia deure.
Autes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
05-25
11:43:13

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR