Aute del Tribunal Constitucional del 18-5-2021 relatiu al desistiment del recurs d'empara 2021-28-RE.

Fecha de publicación26 May 2021
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1/2
www.bopa.ad
26 de maig del 2021Núm. 60
Dipòsit legal: AND.2-2015
Aute
Aute del Tribunal Constitucional del 18-5-2021 relatiu al desistiment del recurs d’empara 2021-28-RE.
Causa 2021-28-RE
(Magnier Adam c/ Principat d’Andorra)
Número de registre 198-2021. Recurs d’empara
Aute del 18 de maig del 2021
En nom del Poble Andorrà;
El Tribunal Constitucional;
Atès l’escrit presentat i registrat al Tribunal Constitucional, l’1 d’abril del 2021, per la representació processal
del Sr. Benjamin Magnier Adam, mitjançant el qual interposa un recurs d’empara contra els autes del 27 de
gener del 2021 i del 9 de març del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració
del dret a la llibertat, reconegut a l’article 9 de la Constitució, i, atès que demana al Tribunal Constitucional
que atorgui l’empara sol·licitada, que declari la vulneració del dret al·legat, que revoqui les resolucions im-
pugnades i que acordi la llibertat del recurrent condicionada a les mesures que es considerin necessàries;
Vista la Constitució, especialment els articles 9, 41.2, 98 c) i 102;
Vista la Llei qualicada del Tribunal Constitucional, especialment l’article 36.4;
Atès l’escrit presentat i registrat al Tribunal Constitucional, l’11 de maig del 2021, per la Sra. Judith Silvestre
Hernández, representació processal del Sr. Benjamin Magnier Adam, mitjançant el qual formula el desisti-
ment del recurs d’empara interposat l’1 d’abril del 2021;
Atès que aquest desistiment no evidencia la vulneració manifesta de cap dret fonamental reconegut a
la Constitució, ni afecta cap dret de tercers, ni contravé cap principi constitucional ni disposició legal, de
conformitat amb l’article 36.4 de la Llei qualicada del Tribunal Constitucional, és procedent no continuar
la tramitació d’aquest recurs d’empara;
Decideix:
1. Tenir per desistit el recurs d’empara presentat l’1 d’abril del 2021 per la representació processal del Sr.
Benjamin Magnier Adam.
2. Procedir, per consegüent, a l’arxivament d’aquesta causa.
3. Noticar aquest aute a la representació processal del Sr. Benjamin Magnier Adam, al president de la
Batllia, al president del Tribunal de Corts i al Ministeri Fiscal.
4. Publicar aquest aute, d’acord amb allò que disposa l’article 5 de la Llei qualicada del Tribunal Constitu-
cional, al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Autes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
05-25
11:43:16

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR