Aute del Tribunal Constitucional del 18-5-2021 relatiu al recurs d'empara 2021-29-RE.

Fecha de publicación26 May 2021
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1/4
www.bopa.ad
26 de maig del 2021Núm. 60
Dipòsit legal: AND.2-2015
Aute
Aute del Tribunal Constitucional del 18-5-2021 relatiu al recurs d’empara 2021-29-RE.
Causa 2021-29-RE
(Cierco Noguer c/ Pallàs González i Pallàs Viladomat)
Número de registre 217-2021. Recurs d’empara
Aute del 18 de maig del 2021
En nom del Poble Andorrà;
El Tribunal Constitucional;
Atès l’escrit presentat i registrat al Tribunal Constitucional, el 8 d’abril del 2021, per la representació processal
dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, mitjançant el qual interposa un recurs d’empara contra l’aute del 29
de març del 2021, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del
dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució, i, de l’article 6 del Conveni per a la salvaguarda
dels drets humans i de les llibertats fonamentals, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fo-
namentada en Dret, “a un judici equitatiu i a la tutela judicial efectiva”, a la seguretat jurídica, als principis de
contradicció i d’igualtat d’armes, i, a la defensa, i, atès que demana al Tribunal Constitucional que atorgui
l’empara sol·licitada, que declari la vulneració dels drets esmentats, que anul·li la resolució impugnada i que
retrotregui les actuacions al moment processal anterior a la decisió objecte d’aquest recurs. Així mateix,
demana la suspensió dels efectes de la resolució impugnada mentre es resol aquest recurs d’empara;
Vista la Constitució, especialment els articles 10, 41.2, 98 c) i 102;
Vista la Llei qualicada del Tribunal Constitucional, especialment el títol IV, capítols primer i sisè;
Escoltat l’informe del magistrat ponent, Sr. Jean-Yves Caullet;
1. Antecedents processals davant les jurisdiccions ordinàries
1.1. Els Srs. Joan Pallàs González i Francesc, Josep, Jordi, Emília i Sònia Pallàs Viladomat van formular una
demanda pel procediment ordinari contra els Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, en què exercitaven l’acció
individual de responsabilitat per un import de 12.842.500,00 €.
1.2. La representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer va plantejar excepcions dilatòries
de prescripció de l’acció, de manca de legitimació activa, de prejudicialitat penal i de litisconsorci passiu
necessari.
1.3. Després de demanar a la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer de pronun-
ciar-se exclusivament en relació amb la prejudicialitat penal, l’1 d’agost del 2018, el Tribunal de Batlles va
dictar un aute mitjançant el qual decidia no donar lloc a la prejudicialitat penal esmentada i acordava la
continuació de la tramitació de la causa.
1.4. Durant aquesta tramitació, concretament durant la practica de les proves, l’11 de juliol del 2019, la repre-
sentació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer va introduir una qüestió prèvia de prejudicialitat
Autes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
05-25
11:43:19

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR