Edicte B.A. de l' 11-5-2021 per citar al legal representant de la societat Soho Chic, SL.

Fecha de publicación26 May 2021
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
26 de maig del 2021Núm. 60
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. de l’11-5-2021 per citar al legal representant de la societat Soho Chic, SL.
David Moynat Rossell, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en compliment d’allò que disposen els articles 5.2, 5.3 i 6 de la Llei del procediment executiu de l’ordre
judicial de pagament, i en el marc de la causa número 3000183/2021 es notica al legal representant de la
societat Soho Chic, SL, avui d’ignorat parador, que per Providència de data 22 de març del 2021, aquesta
Batllia ha decidit admetre a tràmit la petició d’ordre judicial de pagament efectuada per la societat Dapa,
SL en data 18 de març del 2021, per l’import de 1.817,70 €, (còpia de la qual es troba a la seva disposició
a la Batllia) i a tal efecte se us cita per tal que el proper dia 23 de juny del 2021 a la franja horària de les
9’00 a les 11’00 hores, comparegueu personalment o per mitjà de procurador andorrà que us representi
legalment a la Cúria de la Batllia d’Andorra, Baixada del Molí, 2-4 d’Andorra la Vella, als efectes de celebrar
l’acte de judici en el curs del qual haureu d’acreditar de forma fefaent que heu fet pagament de la quantitat
reclamada o consignar la quantitat reclamada a disposició del creditor o oposar-vos al pagament exposant
els motius pels quals, al vostre entendre, no sou deutora de la quantitat reclamada, amb l’advertència
que en cas de no pagar, de no consignar o de no fer oposició a la data assenyalada, es dictarà ordre i se
us condemnarà a pagar la quantitat reclamada, amb despeses al vostre càrrec, que serà executada pels
tràmits d’execució de sentència ferma.
Andorra la Vella, 11 de maig del 2021.
El Batlle
David Moynat Rossell
El Secretari Judicial
Tomàs Lomero Ribó
Citacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
05-25
11:46:30

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR