Edicte B.A. del 17-5-2021 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Veronica Cecilia Marcillo Salazar.

Fecha de publicación26 May 2021
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
26 de maig del 2021Núm. 60
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 17-5-2021 pel qual es notica un Aute a la Sra. Veronica Cecilia Marcillo Salazar.
Xavier Colom Pich, Batlle del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment executiu de l’ordre judicial de pagament, núm.
5000065/2021, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Andorra Telecom, SAU
contra la Sra. Veronica Cecilia Marcillo Salazar, ha recaigut Aute del 13 de maig del 2021 que, reproduït en
la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Estimar la reclamació formulada per la part creditora Andorra Telecom, SAU contra la part deu-
tora Veronica Cecilia Marcillo Salazar, i dictar conseqüentment ordre judicial de pagament per l’import de
410,60€, disposant altrament l’execució de la quantitat total abans esmentada pels tràmits d’execució de
sentència ferma.
Segon.- Comunicar a les parts que de conformitat amb les previsions de la Llei 43/2014 del 18 de desem-
bre, del Saig, aquest darrer és el professional del dret que té autoritat per a procedir a l’execució forçosa
en els termes de la present resolució.
La present Resolució és executiva si bé produirà efectes de cosa jutjada al termini de sis mesos a partir de
la seva noticació podent les parts en aquest termini fer valer els seus drets en el procediment declaratiu
que correspongui.
Contra la present Resolució no s’hi pot interposar cap recurs altre que no sigui l’incompliment dels requi-
sits a que fa referencia l’article 5 de la Llei 16/2016, del 27 d’octubre, del procediment executiu de l’ordre
judicial de pagament. En aquesta darrera eventualitat, el recurs es presenta directament davant del batlle
en el termini de 5 dies hàbils a comptar de la data de noticació de la present mitjançant escrit d’apel·lació
amb lliurament de còpia destinada al creditor, que ha d’incloure tots els fonaments que motiven el recurs.”
I als efectes de noticació a la Sra. Veronica Cecilia Marcillo Salazar, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, 17 de maig del 2021.
El Batlle,
Xavier Colom Pich
La Secretària Judicial,
Patricia Medina Giles
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
05-25
11:45:40

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR