Edicte del 7-6-2021 pel qual s' informa de la posada a informació pública el projecte de la primera revisió del Pla d' Ordenació i Urbanisme de la parròquia de Canillo (POUPC).

Fecha de publicación08 Jun 2021
COMÚ DE CANILLO
1/1
www.bopa.ad
8 de juny del 2021Núm. 65
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 7-6-2021, pel qual s’informa de la posada a informació pública el projecte de la primera revisió
del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia de Canillo (POUPC).
Vista la Llei qualicada de delimitació de competències dels comuns, capítol segon, article 5.2,
Vist que, d’acord amb els articles 103 i 104 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme vigent
(LGOTU), el Comú de Canillo ha nalitzat els treballs corresponents al projecte de primera revisió del POUPC.
Atès el que disposa l’article 96 de la LGOTU, “Posada a informació pública”, conforme: “El comú fa pública tota
la documentació que compon el projecte de Pla d’ordenació i urbanisme parroquial durant un termini de
seixanta dies. Tots els administrats, en dies i hores hàbils d’ocina, poden consultar la documentació general
del Pla i obtenir, per simple petició verbal, qualsevol informació complementària que els sigui d’interès.”
Atès el que disposa l’article 97 de la LGOTU, “Presentació d’al·legacions”, conforme: “Durant el període d’in-
formació pública, i sense cap altre requisit de forma que la identicació de la persona compareixent, tots
els administrats poden presentar al comú llurs al·legacions, observacions i propostes respecte al projecte
de Pla i a les previsions contingudes.”
El Comú de Canillo, en sessió de Junta de Govern, celebrada el dia 2 de juny de 2021, ha acordat:
Primer.- La posada a informació pública de tota la documentació que conforma el projecte de la primera
revisió del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia de Canillo, durant el termini de seixanta dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOPA.
Segon.- Totes les persones interessades poden consultar a les dependències del Comú de Canillo, en el
lloc habilitat a tal efecte, durant els dies hàbils i en hores d’ocina, tota la documentació que conforma el
projecte de primera revisió, i obtenir, per simple petició verbal, tota la informació que sigui del seu interès;
sense perjudici de la publicació que es farà a la pàgina web del Comú de Canillo.
Per la consulta a les dependències del Comú s’haurà de sol·licitar cita prèvia al telèfon 751.036, ext. 5, o
mitjançant el següent enllaç: https://e-canillo.com/cita_previa/
Tercer.- Durant el termini d’informació pública referit al punt primer, i sense cap altre requisit de forma
que la identicació de la persona compareixent, totes les persones interessades podran presentar llurs
al·legacions, observacions i propostes respecte al projecte de revisió del Pla i a les previsions que conté.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Canillo, 7 de juny de 2021
Francesc Camp Torres
El Cònsol major
POUP
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
06-07
16:43:06

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba