Avís del dia 7-6-2021 pel qual es notifica l' inici d' uns expedients d'anul·lació d'unes autoritzacions d'immigració.

Fecha de publicación09 Jun 2021
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
9 de juny del 2021Núm. 66
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del dia 7-6-2021 pel qual es notica l’inici d’uns expedients d’anul·lació d’unes autoritzacions d’im-
migració.
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica a les persones que es detallen a
continuació, que el Departament de Policia ha iniciat uns expedients d’anul·lació de les seves autoritzacions
d’immigració, a la vista de les enquestes policials efectuades i dels articles 73 i 74 del text refós de la Llei
9/2012, del 31 de maig, de modicació de la Llei qualicada d’Immigració.
1. Sr. Francisco Ferreira Monteiro, núm. de cens 291491V.
2. Sr. Sergio Manuel Fernandes Monteiro, núm. de cens 291160W.
3. Sr. Domingos Augusto Lopes Pereira, núm. de cens 184518M.
4. Sr. Antonio Carlos Nogueira da Silva, núm. de cens 161777Y.
5. Sra. Ana Paula Sendim Rodrigues Silva, núm. de cens 164201J.
6. Sr. Telmo Patricio Rodrigues Silva, núm. de cens 168192B.
D’acord amb el que estableix l’article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modicació
del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, disposen d’un termini de 8 dies hàbils per personar-se
a les dependències del Departament de Policia (part Immigració), a  de procedir a la noticació en persona
dels actes pels quals s’inicia l’expedient, i en cas de no fer-ho, d’acord amb la previsió legal, es considerarà
que la noticació ha estat correctament efectuada.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, 7 de juny del 2021
Jordi Moreno Blàzquez
Director del Departament de Policia
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
06-08
11:17:10

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba