Edicte del 7-6-2021 pel qual es fa pública la notificació de la incoació d' un expedient sancionador.

Fecha de publicación09 Jun 2021
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
9 de juny del 2021Núm. 66
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 7-6-2021 pel qual es fa pública la noticació de la incoació d’un expedient sancionador.
La Duana Andorrana, l’11 de maig del 2021, va acordar la incoació d’un expedient administratiu sancionador,
número 64/21, contra persona desconeguda, en virtut de la possible comissió d’una infracció de contraban,
tipicada a l’article 249 de la Llei 17/2020, del 4 de desembre, del text consolidat del Codi de Duana, per
un import de vuit mil tres-cents cinquanta-dos euros (8.352€).
De conformitat amb el que preveu l’article 9 del Reglament Regulador del Procediment Sancionador del 22
de juliol del 2015, es notica al propietari i/o propietària de la mercaderia següent: 1.400 paquets de tabac
de la marca Philip Morris, 600 paquets de tabac de la marca News, i 400 paquets de tabac de la marca
Fortuna, que disposa d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació
d’aquest edicte al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra, per examinar l’expedient a les dependències de
la Duana, situades a l’Avinguda Fiter i Rossell, 2, d’Escaldes-Engordany, i al·legar i presentar els documents
i justicacions que consideri pertinents per a la millor defensa dels seus drets.
I, a l’efecte de noticació al propietari i/o propietària ans esmentat, es publica aquest edicte.
Escaldes-Engordany, 7 de juny del 2021
Judith Jorge Jordana
Directora adjunta de Duana i Recursos Humans
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
06-08
11:17:17

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba