Edicte del 7-6-2021 pel qual es fa pública l' adjudicació del subministrament d'un vehicle utilitari pel Departament de Circulació i Atenció Ciutadana.

Fecha de publicación09 Jun 2021
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
1/1
www.bopa.ad
9 de juny del 2021Núm. 66
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 7-6-2021 pel qual es fa pública l’adjudicació del subministrament d’un vehicle utilitari pel
Departament de Circulació i Atenció Ciutadana.
Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5 i 20.4;
Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en el seu article 11;
Vista la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar el subministrament d’un vehicle utilitari pel Depar-
tament de Circulació i Atenció Ciutadana, publicada al BOPA núm. 46, del 21 d’abril de 2021;
Vista la proposta motivada de la mesa de contractació, seguida a l’obertura de plecs realitzada en acte
públic el dia 27 de maig de 2021;
El Comú d’Escaldes-Engordany fa pública l’adjudicació denitiva del concurs públic mencionat, per acord
de la Junta de Govern de data 7 de juny de 2021, adjudicant un vehicle utilitari Dacia Duster 4x4 a Becier
Vehicles, per un import de 22.430,56 € (IGI inclòs).
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 7 de juny de 2021.
Vist i plau
La cònsol major
Rosa Gili Casals
P. o. de la Junta de Govern
El secretari general
Cerni Escalé Cabré
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
06-08
11:18:39

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba