Avís del 7-6-2021 pel que es notifica el termini del període voluntari de pagament de l' impost sobre els rendiments arrendataris.

Fecha de publicación09 Jun 2021
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
1/1
www.bopa.ad
9 de juny del 2021Núm. 66
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 7-6-2021 pel que es notica el termini del període voluntari de pagament de l’impost sobre els
rendiments arrendataris.
Vista la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari;
Atès el que disposen els articles 37 i 64 de l’Ordinació de modicació i refosa de l’Ordinació tributària del
Comú d’Escaldes-Engordnay;
Es notica als obligats tributaris de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any 2021 (art. 30 de
l’Ordinació tributària abans esmentada) que el període voluntari de pagament de la quota tributària acabarà
quan hagi transcorregut un mes des de l’endemà de la data de publicació al BOPA d’aquesta noticació
col·lectiva.
El pagament es pot realitzar per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària del Principat d’Andorra
designat per l’obligat tributari, o directament al Servei de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany (Casa
Comuna, planta baixa).
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 7 de juny de 2021
Vist i plau
La cònsol major
Rosa Gili Casals
El secretari general
Cerni Escalé Cabré
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
06-08
11:18:51

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba