Ordre ministerial del 14-7-2021 per la qual es delega en el Sr. Albert Verdú Marquilló, director del Departament de Sistemes d' Informació, la signatura de diversos documents.

Fecha14 Julio 2021
Fecha de publicación15 Julio 2021
Número de Gaceta80
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
15 de juliol del 2021Núm. 80
Dipòsit legal: AND.2-2015
Ordre ministerial
Ordre ministerial del 14-7-2021 per la qual es delega en el Sr. Albert Verdú Marquilló, director del De-
partament de Sistemes d’Informació, la signatura de diversos documents.
Vista la Llei del Govern, de data 15 de desembre del 2000;
Vistos els articles 34 i 35 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel
Decret legislatiu del 22 de maig del 2019;
Vist el Decret de nomenament del director del Departament de Sistemes d’Informació, del 12 de juny del
2019;
Vist el Decret 222/2021, del 7 de juliol del 2021, de nomenament de la Sra. Trinitat Marin Gonzalez com a
ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana;
Atesa la necessitat d’alleugerir al màxim les gestions administratives;
La ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, en virtut de les competències que té
legalment atribuïdes,
Decideix
Delegar en el director del Departament de Sistemes d’Informació, Sr. Albert Verdú Marquilló, la signatura de
tots els actes administratius que són competència del Ministeri d’Administracions Públiques i Participació
Ciutadana, en els àmbits del Departament de Sistemes d’Informació.
Disposició nal
Aquesta ordre ministerial entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 14 de juliol del 2021
Trinitat Marin Gonzalez
Ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
07-15
11:04:52

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR