Decret 229/2021, del 14-7-2021, pel qual es ratifica el nomenament de la secretària d' Estat de Funció Pública.

Fecha14 Julio 2021
Fecha de publicación15 Julio 2021
Número de Gaceta80
SecciónGovern
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
15 de juliol del 2021Núm. 80
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 229/2021, del 14 de juliol del 2021
Decret 229/2021, del 14-7-2021, pel qual es ratica el nomenament de la secretària d’Estat de Funció
Pública.
Vista la Constitució del Principat d’Andorra;
Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;
Vist el Decret 159/2021, del 19-5-2021, de reestructuració del Govern;
Vist el Decret 222/2021, del 7 de juliol del 2021, de nomenament de la Sra. Trinitat Marin Gonzalez com a
ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana.
A proposta de la ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, en la sessió del 14 de juliol
del 2021,
Decreta
Raticar el nomenament de la Sra. Lara Vilamala Mendia com a secretària d’Estat de Funció Pública, amb
les facultats corresponents.
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 14 de juliol del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Nomenaments i cessaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
07-15
11:04:58

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR