Acord del 6-7-2022 de publicació del temari de la fase d' oposició per a l' accés a les categories de batlle i de fiscal adjunt.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha06 Julio 2022
Número de Gaceta87
CSA20220719_11_13_41

Acord

Acord del 6-7-2022 de publicació del temari de la fase d' oposició per a l' accés a les categories de batlle i de fiscal adjunt.

Vista la publicació de la Llei 28/2014 qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre del 1993,

Vista la Disposició final cinquena de l' esmentada Llei: ' El Consell Superior de la Justícia ha de publicar el temari de la fase d' oposició per a l' accés a les categories de batlle i de fiscal adjunt,'

El Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d' avui,

Acorda

1.- Publicar al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra, el temari de la fase d' oposició per a l' accés a les categories de batlle i de fiscal adjunt.

Cosa que es fa pública per al coneixement general.

Andorra la Vella, el 6 de juliol del 2022.

President Enric
Casadevall Medrano

Temari de la fase d' oposició per a l' accés a les categories de Batlle i de Fiscal Adjunt

Part general

La Constitució Andorrana

Tema 1 La Constitució del Principat: generalitats

Tema 2 Les institucions emanades de la Constitució

I Els fonaments de l' Estat andorrà II. Els Coprínceps. III El Consell General. IV El Govern. V L' estructura territorial. VI El Tribunal Constitucional, a) Els recursos d' empara i de súplica com a recursos extraordinaris b) El recurs d' Empara per vulneració del dret fonamental a la jurisdicció reconegut per l' article 10 de la Constitució.

La Justícia

Tema 3 Jurisdicció i competència

I El Poder Judicial. II Extensió i límits de la jurisdicció. III Els òrgans de la jurisdicció andorrana. IV La Batllia: composició i competències. V El Tribunal de Corts: composició i competències. VI El Tribunal Superior de Justícia: composició i competències. VII El Ple del Tribunal Superior de Justícia.

Tema 4 Govern de l' organització judicial

I El Consell Superior de la Justícia. II Organització i funcionament del Consell Superior de la Justícia. III Competència del Consell Superior de la Justícia.

Tema 5 Estatut dels Batlles i Magistrats (I)

I La Carrera Judicial. II L' accés a la Carrera Judicial. III Drets i obligacions dels Batlles i Magistrats. IV Situacions administratives dels membres de la Carrera Judicial.

Tema 6 Estatut dels Batlles i Magistrats (II)

I Incompatibilitats i prohibicions dels membres de la Carrera Judicial. II La recusació i abstenció. III Responsabilitat dels Batlles i Magistrats. IV Responsabilitat penal. V Responsabilitat civil. VI Responsabilitat disciplinària. VII Règim disciplinari.

Tema 7 Les resolucions judicials

I Les resolucions judicials: providències, autes i sentències. II Els actes de comunicació: requeriments, notificacions i citacions.

Tema 8 El Ministeri Fiscal

I El Ministeri Fiscal: composició, funcions i competències. II Principi de legalitat i relacions amb el Govern i el Consell General.

Tema 9 Estatut del Ministeri Fiscal

I La Carrera Fiscal. II L' accés a la Carrera Fiscal. III Drets i obligacions dels membres del Ministeri Fiscal. IV Situacions administratives dels membres de la Carrera Fiscal. V Incompatibilitats i prohibicions dels membres de la Carrera Fiscal. VI La recusació i abstenció. VII Responsabilitat dels membres de la Carrera Fiscal. VIII Responsabilitat penal. IX Responsabilitat civil. X Responsabilitat disciplinària. XI Règim disciplinari.

Tema 10 Els Secretaris Judicials

I Accés a la funció. II Drets i obligacions. III Situacions administratives. IV Responsabilitat.

Els Drets Humans

Tema 11 Obligació de respectar els drets Humans

Declaració Universal dels Drets Humans.- Tribunal Europeu dels Drets Humans: competència, procediment i aplicació extraterritorial del Conveni Europeu dels Drets Humans i efectes.

Tema 12 Dret a la vida

I La vida: principi i interrupció. II La protecció de la vida: la pena de mort i el recurs legítim a la força. III Obligacions negatives i positives. IV Efectes del CEDH entre persones particulars.

Tema 13 Prohibició de la tortura

I El grau de violència. II El lloc de les violències. III Les víctimes potencials, especial referència als col·lectius més febles.

Tema 14 Prohibició de l' esclavatge i del treball forçat

I Una prohibició absoluta. II Els treballs que no tenen la consideració de treball forçat. III Obligacions positives.

Tema 15 Dret a la llibertat i a la seguretat

I Camp d' aplicació. II La regularitat de la detenció. III Les privacions de llibertat autoritzades. IV Les garanties de la persona privada de llibertat: a) el dret a ser informat del motiu de la detenció; b) les garanties que ha de presentar el ' jutge' encarregat d' examinar el motiu de la detenció; la celeritat del procediment; el procediment d' habeas corpus; el dret a reparació en cas de ser detingut il·legalment.

Tema 16 Dret a un judici equitable

I Les nocions de ' drets o obligacions de caràcter civil i d' acusació en matèria penal' . II El dret d' accés a un tribunal. III Exigències institucionals. IV Exigències processals: presumpció d' innocència i drets de la defensa. V Efectes extraterritorials

Tema 17 Cap pena sense Llei

I Legalitat de les penes i no retroactivitat. II La no-retroactivitat: principi i excepcions. III El principi del non bis in idem.

Tema 18 Dret al respecte de la vida privada i familiar

I Marge d' apreciació dels Estats. II Camp d' aplicació. III Test de control de convencionalitat. IV Tipus d' ingerències: vida privada, nom, integritat física i mental, correspondència i vida familiar.

Tema 19 La llibertat de pensament, de consciència i de religió

I Interpretació. II Aspectes específics: codis vestimentaris, detinguts i conviccions religioses, proselitisme, abstenció d' intervenció de l' Estat en els conflictes que oposen les comunitats religioses, llibertat d' associació, control dels llocs de culte. III Garanties connexes.

Tema 20 La llibertat d' expressió

I L' objecte de la protecció. II Restriccions possibles. III Llibertat d' expressió i: seguretat nacional, ordre públic, moralitat, drets de tercers, autoritat i imparcialitat del poder judicial, protecció de les fonts dels periodistes.

Tema 21 La llibertat de reunió i d' associació

I La llibertat de reunió pacífica. II Les manifestacions de la llibertat d' associació: partits polítics, associacions civils i sindicats.

Tema 22 Dret a un recurs efectiu

I La creació de vies específiques. II El significat de l' exigència ' d' efectivitat' .

Tema 23 Prohibició de la discriminació

I Les dues clàusules anti-discriminatòries: article 14 del TEDH i article 1 del protocol núm. 12. II Diferents facetes del contenciós anti-discriminatori: nacionalitat, sexe, orientació sexual i origen ètnic. III Especial referència a la Llei 6/2022, de 31 de març, per a l' aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d' oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

Tema 24 Protecció de la propietat

I L' àmbit del dret de propietat. II Justificació de la ingerència. III La indemnització dels perjudicis causats.

Tema 25 llibertat de circulació

I Prohibició d' expulsar els nacionals. II Circulació i protecció de les persones.

Dret privat

Dret de la persona i de la família

Tema 1 La persona física

I Concepte i classes de persones. II. La capacitat de les persones: capacitat jurídica i capacitat d' obrar. III. Adquisició de la personalitat: el naixement i la protecció jurídica del concebut. IV. Fi de la personalitat: significació jurídica de la mort.

Tema 2 Els drets de la personalitat

I. Els drets de la personalitat en la Constitució del Principat d' Andorra: concepte i característiques. II.- Els drets de la personalitat en l' esfera física de la persona: 1. Dret a la vida; 2. Dret a la integritat física i moral. III. Els drets de la personalitat en l' esfera moral de la persona: 1. Dret al nom; 2. Dret a l' honor, a la intimitat i a la pròpia imatge: la Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l' honor i a la pròpia imatge.

Tema 3 Condicions de la persona

I.- L' edat: transcendència jurídica i situacions de la persona per raó de l' edat. 2. Situacions de la persona per raó de l' edat: minoria d' edat, emancipació i majoria d' edat. II.- Els drets del menor III.- La incapacitació: causes i procediment d' incapacitació. Conseqüències IV.- Limitacions a la capacitat d' obrar per raó de la prodigalitat V.- Situació jurídica del concursat i fallit.

Tema 4 La protecció dels menors i incapacitats

I. Protecció del menor: 1. actuacions preventives, de detecció, de derivació i d' atenció i recuperació. 2. Protecció dels infants o adolescents en situacions de risc o desemparament: situacions de risc i de desemparament, guardes protectores i mesures de protecció; III. Pàtria potestat: 1. Concepte i característiques; 2. Contingut; 3. Exercici; IV. Suspensió, privació i extinció.- V. Les institucions tutelars: 1. Principis i regles comunes; 2. La tutela ordinària dels menors; 3. La tutela del menor per l' Estat; 4. Les institucions tutelars per als incapacitats.

Tema 5 Localització de la persona

I. El domicili: 1. Concepte. 2. Modalitats del domicili: A) En atenció al seu origen. B) En base a la seva eficàcia. C) El domicili familiar. D) Unitat o Pluralitat de domicilis.- II. Absència de la persona: noció i situació jurídica de l' absent. III. La declaració judicial de mort: concepte, requisits i efectes.

Tema 6 La nacionalitat andorrana

I. Doctrina general sobre la nacionalitat: 1. Noció. 2. Normativa andorrana sobre la nacionalitat. 3. Naturalesa jurídica.- II. Atribució de la nacionalitat andorrana.- III. Adquisició de la nacionalitat andorrana: 1. Noció i requisits. 2. Supòsits.- IV. Altres formes d' adquisició de la nacionalitat andorrana.- V. Vicissituds de la nacionalitat: 1. Pèrdua de la nacionalitat andorrana: A) Pèrdua voluntària de la nacionalitat. B) Privació de la nacionalitat. 2. Recuperació de la nacionalitat andorrana.

Tema 7 La família

I.- El dret de família: característiques i protecció constitucional de la família II.- Aspectes jurídics i sociològics de la família. III.-...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR