Actuacio preliminar en el procés penal. Fase preparatoria Enquesta

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
 1. Policía

  L'activitat preliminar dirigida a l'esbrinament de les dades necessáries per a decidir si ha quedat o no justificada la necessitat d'iniciar un procés, está encomanada, com s'ha dit, a un órgan no judicial, sino de carácter administratiu -la Policia-: per aixó, la instrucció realitzada per ella en compliment del que preceptúa l'article 22 del Codi de Procediment Penal no té naturalesa processal, ja que la institució d'aquest tipus exigeix una actuació específica de la funció jurisdiccional i pertányer a l'organització judicial, totalment desvinculades de les altres funcions.

 2. ATESTAT

  Per l'aportació de les investigacions sobre el fet penal, subjectes participants actius en la comissió del mateix i proves relacionades amb el delicte, es fará per mitjá de l'atestat o acta o constancia, en la forma que determina l'article 23 del Codi.

  La paraula atestat correspon a una terminología convencional, més que a la propia significació de la paraula, segons la qual l'atestat és un instrument en el que es dona fe d'algún fet, per autoritat competent.

  L'atestat expressa l'article esmentat haurá de contenir:

  1er. El lloc, dia, mes, any en qué s'inicii cadascun.

  2ón. El nom, professió, estat i domicili de cadascuna de les persones que en ell intervingueren.

  3er. Declaracions, informes o resultáis de qualsevol diligencia, dictámens, abreujats i tendents a obtenir, no solament el complet coneixement del fet reputat criminal i totes les circumstáncies que deuen contribuir a la qualificació exacta del delicte, sino a la referencia de qualsevol presumpció, indici o sospita per les que es puguin arribar a descobrir els autors, cómplices i encobridors.

  4art. La signatura de tots aquells que intervingueren en les diligencies, o la menció dels que no saberen o no pogueren fer-ho.

  En supósits excepcionals es podrá substituir l'atestat per noticia verbal circumstanciada, que, després, s'expressará per escrit en l'oficina del Ministeri Fiscal o del Batlle.

  Totes aqüestes activitats d'investigació i comprovació tenen per finalitat dotar de certa versemblanca els fets (la denominada prova «laviar») sobre els que l'Acusaciór pugui fundar la seva pretensió probatoria del «ius puniendi», o al contrari, l'activitat de comprovació tendeix a desvirtuar la realitat d'uns fets que apareixen configuráis aparentment com un delicte.

  Per tal d'assegurar l'éxit de la investigació policial, el Servei d'Ordre es podrá traslladar al lloc d'autes, acompanyat del personal...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR