Advocats. Procuradors

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
 1. Advocats

  a. Introducció

  Referint-se a les funcions dels Batlles en materia civil, preveu el Politar(1) que per «ésser causas y processos per tot lo Mon los que ocasionan regularment cavilacions, sutileses y escurilitats dels Advocats, chicanosos, Notaris y Procuradors u altres enredistes», no concediran excessiva importancia ais escrits i discursos de ningú. més terminant és encara un Decret del Consell General del 28 de març del 1885, que diu: «Considerant que les costums tradicionals de les Valls, no permeten l'exercici de semblants oficis, que fácilment venen a pertorbar el benestar de les famílies i a impedir l'arranjament amistós de les diferencies». pel contrari, el Manual Digest, en el títol relatiu a les restriccions de les facultáis dels Veguers, disposa que «no poden prohibir ais prohoms de les Valls, lo ser Advocats». La figura de l'advocat és imprescindible com a col.laborador en la funció d'administrar justicia, i més encara en l'actualitat, en qué comenca a destacar-se el seu carácter públic. L'Advocat és un consel1er i un intercessor. El seu camp d'acció s'estén des de la intimitat dels secrets de l'ánima dels altres, fins a les més ostentibles manifestacions de la vida pública i a les creacions de la cultura (1). El dret roma distingí la missió de l'advocat «assessor jurisconsulti o prudentes», i els defensors própiament forenses, «patronus, orator, considicus, advocatus».

  La tasca que realitza l'Advocat queda compresa en l'ámbit de l'arrendament de servéis. L'advocat és el que dona un contingut técnic-jurídic a les pretensions del client al qual queda vinculat professionalment. La seva missió consisteix en escoltar el client, i el seu cas, per tal d'enfocar-lo, estudiar-lo i programar el seu desenvolupament jurídic. Recull les proves que haurá d'aportar ais actes de la vista, si escau, el lloc o la cosa de qué es tracti, i pondera i analitza finalment quina pugui ésser la solució més justa i convenient ais interessos del seu client. Les relacions entre l'Advocat i el seu client poden fer-se de paraula, mitjancant una visita professional o per escrit.

  L'advocat ha de complir l'encárrec del client, no tan sols amb el máxim zel i diligencia, sino atenent-se a les exigéncies técniques, deontológiques i morals adequades a la tutela jurídica del cas que se li plantegi.

  b. Advocats del Principat

  En el marc de la Justicia andorrana, l'advocat defensor s'introdlleix en materia penal pel Decret del 30 de desembre del 1975(2), atribuint-se-li el dret d'aconsellar i assistir a la persona contra la qual es dicti aute de processament(3), i fent obligatoria la seva assisténcia a l'encausat a partir del moment que s'obre el judici oral davant del Tribunal de Corts(4) i facultativa en el Tribunal dels Batlles.

  En data 25 de maig del 1982 el Tribunal de Corts recomaná la creació d'un Col.legi d'Advocats que agrupes els professionals andorrans i residents a les Valls...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR