Aute del Tribunal Constitucional del 7-9-2013 relatiu al recurs d’empara 2013-12-RE.

 
EXTRACTO GRATUITO

Causa 2013-12-RE

Número de registre 145-2013. Recurs d’empara

Aute del 7 de setembre del 2013

En nom del Poble Andorrà;

El Tribunal Constitucional;

Atès l’escrit presentat i registrat al Tribunal Constitucional, el 25 de març del 2013, per la representació processal del Sr. Pere Josep Valero Macias, mitjançant el qual interposa un recurs d’empara contra l’aute del 22 de novembre del 2012, dictat per la Secció Especial d’Instrucció núm. 2 i contra els autes del 2 de gener del 2013 i del 18 de febrer del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en diverses de les seves manifestacions reconegudes a l’article 10 de la Constitució, i atès que demana al Tribunal Constitucional que declari que les resolucions objecte de recurs vulneren el dret a la jurisdicció en els termes exposats en el cos de l’escrit d’empara i que acordi:

“Amb caràcter principal:

La nul·litat de l’aute de data 22 de novembre de 2012 dictat pel batlle instructor, i de totes aquelles resolucions posteriors, amb la finalitat que el batlle instructor dicti nova resolució que no vulneri els drets fonamentals indicats al cos del present escrit.

Amb caràcter subsidiari:

La nul·litat dels autes de data 2 de gener de 2013 i 18 de febrer de 2013 dictats pel Tribunal de Corts corresponents a les resolucions del recurs d’apel·lació i de l’incident de nul·litat, amb la finalitat que el es dicti nova resolució que no vulneri els drets fonamentals indicats al cos del present escrit.”

Vista la Constitució, especialment els articles 10, 41, 88 i 98 c);

Vista la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, especialment el títol IV, capítol sisè;

Vist l’informe del Ministeri Fiscal del 17 d’abril del 2013;

Escoltat l’informe de la magistrada ponent, Sra. Laurence Burgorgue-Larsen;

Antecedents

Primer

El 21 de maig del 2012, el Sr. Pere Josep Valero Macias va interposar una querella criminal contra persona o persones desconegudes i contra l’entitat bancària BancSabadell d’Andorra, SA, en tant que responsable civil solidari, com a presumptes autors responsables dels delictes d’apropiació indeguda i de distracció, de realització arbitrària del propi dret, d’obstaculització d’execució de resolucions judicials i de falsedat de document (art. 213, 414, 427.1 i 440.1 del Codi penal).

En el marc d’una causa penal seguida contra el Sr. Pere Josep Valero Macias, el 23 de març del 2010, la Batllia va dictar un aute en què acordava el bloqueig dels comptes bancaris i caixes cuirassades d’aquesta persona amb la prohibició d’alienació de béns immobles. El 25 de març del 2011, va requerir a les entitats bancàries, entre elles el BancSabadell d’Andorra, SA, que els béns embargats fossin transferits al compte de l’INAF. L’1 d’abril següent, el BancSabadell d’Andorra, SA va contestar que havia procedit a la transferència dels saldos dels comptes titularitat del Sr. Pere Josep Valero Macias.

El Sr. Pere Josep Valero Macias era titular d’un préstec hipotecari contractat amb l’entitat esmentada per un import de 350.000,00 euros amortitzable mitjançant quotes mensuals de 1.413,00 euros, el pagament del qual no va poder fer front, a conseqüència del bloqueig esmentat. Tanmateix, la darrera quota que el querellant havia pogut fer efectiva era la del mes d’octubre del 2010 i no les 5 següents (7.368,85 euros), per tant, considerava que l’entitat bancària s’havia autoliquidat aquestes quotes fent cas omís de l’aute anteriorment esmentat de bloqueig.

Així mateix, el banc va voler regularitzar les quotes d’amortització d’aquest préstec hipotecari i d’algunes domiciliacions descomptades pel banc abans del mes d’abril del 2011 mitjançant uns ingressos que havien estat retinguts pel banc amb un compte pont, i que es corresponien al prorrateig de la paga extraordinària de Nadal del 2010 (3.058,56 euros) i als dies treballats el mes de novembre del 2010 (3.419,51 euros). De l’extracte d’aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA