Autoritats competents per la instruccio del sumari

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
 1. AUTORITATS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIO DEL SUMARI

  1. Introducció

   Els dipositaris de la persecució criminal en ordre a la investigació i comprovació de possibles delicies, es combina i estableix de manera diversa per les legislacions, les quals atriblleixen aquesta activitat normalment a la Policía, al Ministeri Public o a la jurisdicció.

   Una succinta análisi comparativa de les etapes preparatóries dels processos penals, ens permet observar la inexistencia en el sistema anglés de Ministeri Fiscal i Jutge en aquesta fase perqué les activitats d'investigació o comprovació iniciáis del delicte corresponen a órgans no judicials, mitjancant un procediment de naturalesa administrativa, pero també un órgan oficial que assumeix la direcció i control de les acusacions publiques quan no les porta directament el «Director de Persequision publiques», que és, en definitiva, el que realitza les funcions essencials del Ministeri Fiscal.

   El sistema nord-americá ha creat la figura substancialment análoga al Ministeri Fiscal espanyol -Attorney General o District Attorney- pero que es desentén de tot el que suposa investigació inquisitiva del suposat delicte, excepte en la investigació de certs casos d'homicidi.

   El sistema processal francés, com l'italiá, en l'etapa preparatoria o preliminar, el Ministeri Fiscal té un paper preponderant perqué assumeix amb carácter exclusiu la direcció i control de la investigació i comprovació del delicte, amb la col.laborado directa de la Policía, dirigint la seva activitat; la llei francesa no autoritza immissions governatives o polítiques en l'activitat del Ministeri Fiscal, per evitar que el desviin dels seus fins objectius de legalitat i justicia. A Espanya, encara que no está resolt de manera satisfactoria el principi de subordinació funcional a qué deuria estar sotmesa la Policía, el Ministeri Fiscal (igual que el Jutges d'Instrucció) podran entendre's directament amb aquests funcionaris, qualsevol que sigui llur categoría, a tots els efectes, és a dir per l'aportació de dades d'investigació i comprovació del delicte(1).

   El codi d'Enjudiciament penal de l'U.R.S.S., no atorga facultats d'instrucció al Fiscal, pero, si l'órgan instructor incoa un procés penal sense un motiu o fonament legal, el Fiscal ha de dictar una resolució que anul.li la de l'órgan instructor, amb la negativa que exerceixi l'acció penal o posant fi a la causa, o bé al contrari, quan es refusi injustificadament la incoació d'un procés penal, el Fiscal ha de dictar resolució anul.lant l'adoptada i posant en moviment l'acció penal.

   A Egipte existeix un sistema original perqué al principi les investigacions son dirigides per la Policía i el Ministeri Public, pero aquest últim pot sol.licitar del President del Tribunal la designació d'un Jutge per entendre dels assumptes crimináis.

   A Polonia ha sorgit una forta corrent doctrinal favorable al retorn al Jutge d'Instrucció, per a investigar i decidir sobre la conclusió de la fase preparatoria.

   dels sistemes exposats, ressurt la preponderancia vers l'actuació de la Policía en la fase d'investigació preliminar i el retrocés de la figura del Jutge, per a nosaltres estimada com a básica en la instrucció sumarial.

   El Jutge está obligat també en totes les seqüéncies del procediment a prendre les mesures previstes per evitar tota violació de la llei, essent les seves decisions obligatóries en quant a la seva execució per tots els organismes, funcionaris i ciutadans, no queden exempts d'aquesta submissió els Jutges.

  2. Del sumari

   En el Principat l'enquesta preliminar per l'averiguado dels fets consideráis com a punibles, el descobriment dels subjectes participants en la seva comissió, el recull de les proves necessáries, la custodia i conducció d'aquells fora i dins de l'ámbit dels órgans jurisdiccional, com s'ha dit, correspon al Servei de Policía del Principat(1), el qual aporta totes aqüestes dades d'investigació a l'atestat, pero la instrucció del sumari correspon al Batlle competent.

   Será Batlle competent -disposa l'article 44- per a la instrucció de les causes aquell davant del qual s'hagi promogut querella, denunciat el delicte o el qui, tenint coneixement de qué s'ha comes un fet delictiu, sigui el primer a practicar diligencies.

   El repartiment de les diligencies practicades per la Policía será realitzat pels Batlles Degans. En casos excepcionals la instrucció podrá ésser encomanada conjuntament a dos Batlles de diferents Batllies (art. 45).

   La instrucció es fa amb la intervenció més o menys directa dels Veguers, ja que els Batlles actúen com delegats dels Veguers, en tot alló referent a l'administració de justicia criminal(2) i per aixó, després de perpetrat un delicte, i en tenir-ne noticia, l'han de posar en el seu coneixement(3).

   En virtut del que disposen els Decrets de 12, 13 i 16 de juliol del 1990(4) i amb les consegüents modificacions dels articles 130 i 131 del Codi de Procediment Penal, els Veguers ja no formen part del Tribunal de Corts ni del Superior de Justicia(5).

  3. Abast de les funcions processals del Ministeri Fiscal en l'etapa sumarial, segons la Llei de Procediment Penal vigent

   Es difícil encasellar en els motiles dogmátics les complexes i difícils funcions que implica la comesa legal del Ministeri Fiscal en el sumari, especialment la de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR