Avís del 29-6-2022 pel qual es modifica la Nomenclatura general de productes.

Fecha de publicación01 Julio 2022
Fecha29 Junio 2022
GV20220630_11_40_45

Avís

Avís del 29-6-2022 pel qual es modifica la Nomenclatura general de productes.

Atès que les necessitats de control del comerç exterior i de tractament estadístic de les mercaderies posades en lliure pràctica recomanen per a aquestes operacions un nivell de detall addicional a l' hora de declarar les mercaderies;

El Departament de Tributs i de Fronteres, en aplicació de l' article 30, apartat 3.a, de la Llei 17/2020, del 4 de desembre, de text consolidat del Codi de Duana, informa que la Nomenclatura general de productes (NGP) aplicable al Principat d' Andorra, a comptar de l' 1 de juliol del 2022, correspon:

1. Als codis TARIC d' entre 10 i 14 dígits, definits al Reglament (CEE) número 2658/87 del Consell, per a les declaracions de posada en lliure pràctica.

2. Per a la resta de declaracions, als codis represos a l' annex, o subsidiàriament, quan la mercaderia no figuri entre les categories previstes en l' annex esmentat, als codis de la Nomenclatura combinada a 8 dígits definida al Reglament (CEE) número 2658/87del Consell, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l' aranzel comú, modificat darrerament pel Reglament (UE) número 2021/1832 de la Comissió, del 12 d' octubre del 2021.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, 29 de juny del 2022

Carles Ferreira Gonz'lez
Director del Departament de Tributs i de Fronteres

Annex

(ex)* Capítol 17

1701

Sucres de canya o de remolatxa i sacarosa químicament pura, a l' estat sòlid.

- Sucres bruts sense addició d' aromatitzants o de colorants

1701.12

- - de remolatxa

1701.12.90

- - - Altres

1701.12.90A

- - - - en paquets de fins a 50 kg

1701.12.90B

- - - - presentats altrament que en paquets de fins a 50 kg

1701.13

- - sucre de canya esmentat en la nota 2 de la sots-posició d' aquest capítol

1701.13.90

- - - altres sucres de canya:

1701.13.90A

- - - - en paquets de fins a 50 kg

1701.13.90B

- - - - presentats altrament que en paquets de fins a 50 kg

1701.14

- - Altres Sucres de canya

1701.14.10

- - - destinats a ser refinats

1701.14.90

- - - Altres

1701.14.90A

- - - - en paquets de fins a 50 kg

1701.14.90B

- - - - presentats altrament que en paquets de fins a 50 kg

- Altres

1701.91.00

- - amb addició d' aromatitzants o de colorants

1701.91.00A

- - - en paquets de fins a 50 kg

1701.91.00B

- - - presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg

1701.99

- - Altres

1701.99.10

- - - Sucres blancs

1701.99.10A

- - - - en paquets de fins a 50 kg

1701.99.10B

- - - - presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg

1701.99.90

- - - Altres

1701.99.90A

- - - - en paquets de fins a 50 kg

1701.99.90B

- - - - presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg

(ex)* Capítol 24

Capítol 24

2401

Tabacs en brut o no elaborats; residus del tabac:

2401.10

- Tabacs no esporgats:

2401.10.35

- - Tabac light air cured

2401.10.35.1

- - - ros

2401.10.35.2

- - - negre

2401.10.60

- - Tabacs sun cured del tipus oriental

2401.10.60.1

- - - ros

2401.10.60.2

- - - negre

2401.10.70

- - Tabacs dark air cured

2401.10.70.1

- - - ros

2401.10.70.2

- - - negre

2401.10.85

- - Tabacs flue cured

2401.10.85.1

- - - ros

2401.10.85.2

- - - negre

2401.10.95

- - Altres Tabacs

2401.10.95.1

- - - ros

2401.10.95.2

- - - negre

2401.20

- Tabacs parcialment o totalment esporgats:

2401.20.35

- - Tabacs light air cured

2401.20.35.1

- - - ros

2401.20.35.2

- - - negre

2401.20.60

- - Tabacs sun cured del tipus oriental

2401.20.60.1

- - - ros

2401.20.60.2

- - - negre

2401.20.70

- - Tabacs dark air cured

2401.20.70.1

- - - ros

2401.20.70.2

- - - negre

2401.20.85

- - Tabacs flue cured

2401.20.85.1

- - - ros

2401.20.85.2

- - - negre

2401.20.95

- - Altres Tabacs

2401.20.95.1

- - - ros

2401.20.95.2

- - - negre

2401.30.00

- - Residus de Tabac

2401.30.00.1

- - - Residus de fabricació, tabac ' tronc'

2401.30.00.2

- - - Altres

2402

Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i ' cigars petits' , que continguin tabac:

2402.10.00

- - Cigars, fins i tot despuntat, i ' cigars petits' , elaborats amb tabac

2402.10.00CE

- - Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i ' cigars petits' , que continguin tabac. CE(1)

2402.10.00DC

- - Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i ' cigars petits' , que continguin tabac. DC(2)

2402.20

- Cigarrets que continguin Tabac

2402.20.10

- - que continguin clavells d' espècia

2402.20.10.1CE

- - - ros CE (1)

2402.20.10.1DC

- - - ros DC (2)

2402.20.10.2CE

- - - negre CE (1)

2402.20.10.2DC

- - - negre DC (2)

2402.20.90

- - Altres

2402.20.90.1CE

- - - ros CE (1)

2402.20.90.1DC

- - - ros DC (2)

2402.20.90.2CE

- - - negre CE (1)

2402.20.90.2DC

- - - negre DC (2)

2403

Altres tabacs i succedanis de tabac, fabricats; tabacs ' homogeneïtzats' o ' reconstituïts' i extractes i salses de tabac:

- Tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció.

2403.11.00

- - tabac per pipa d' aigua relatiu a la nota 1 de sots-posició d' aquest capítol

2403.11.00.1

- - - destinat a la fabricació industrial de productes del Tabac

2403.11.00.2CE

- - - - exclusivament destinat a la comercialització CE

2403.11.00.2DC

- - - - exclusivament destinat a la comercialització DC

2403.19

- - Altres

2403.19.10

- - - en envasos immediats de contingut net no superior a 500 g

2403.19.10.1

- - - - ros, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac

2403.19.10.2

- - - - negre, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac

2403.19.10.3CE

- - - - altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1)

2403.19.10.3DC

- - - - altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2)

2403.19.10.3AD

- - - - altres, exclusivament destinats a la comercialització AD (3)

2403.19.90

- - - Altres

2403.19.90.1

- - - - ros, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac

2403.19.90.2

- - - - negre, destinat a la fabricació industrial de productes del tabac

2403.19.90.3CE

- - - - altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1)

2403.19.90.3DC

- - - - altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2)

2403.19.90.3AD

- - - - altres exclusivament destinats a la comercialització AD (3)

- Altres:

2403.91.00

- - Tabacs ' homogeneïtzats' o ' reconstituïts'

2403.91.00.1

- - - Tabacs ' homogeneïtzats' o ' reconstituïts'

2403.91.00.2

- - - Tabacs ' homogeneïtzats' o ' reconstituïts' , destinats a la fabricació de la capa o capot de cigars

2403.99

- - altres:

2403.99.10

- - - Tabac per mastegar o per ensumar

2403.99.10CE

- - - -Tabac per mastegar o per ensumar CE (1)

2403.99.10DC

- - - -Tabac per mastegar o per ensumar DC (2)

2403.99.90

- - - Altres

2403.99.90.1

- - - - destinat a la fabricació industrial de productes del Tabac

2403.99.90.2CE

- - - - - altres CE (1)

2403.99.90.2DC

- - - - - altres DC (2)

2404

Productes que continguin tabac, tabac reconstituït, nicotina o succedanis de tabac o nicotina, destinats a ser inhalats sense combustió; altres productes que continguin nicotina destinats per l' absorció en el cos humà.

- Productes destinats a una inhalació sense combustió

2404.11.00

- - Que continguin tabac o tabac reconstituït

2404.11.00.1

- - - Que continguin tabac o tabac reconstituït CE (1)

2404.11.00.2

- - - Que continguin tabac o tabac reconstituït DC (2)

2404.12.00

- Que continguin nicotina

2404.19

Altres:

2404.19.10

- - - Que continguin succedanis de tabac

2404.19.90

- - - Altres

- Altres:

2404.91

- - Per ser administrats per via oral:

2404.91.10

- - - Productes que continguin nicotina, destinats a facilitar l' abandó del consum del tabac

2404.91.90

- - - Altres

2404.92.00

- - Per ser administrats per via transdèrmica

2404.99.00

- - Altres

(ex)* Capítol 25

2501.00

Sal (inclosa la de taula i la desnaturalitzada), i el clorur de sodi pur, fins i tot en dissolució aquosa o amb antiaglomerants o agents que garanteixin una bona fluïdesa; aigua de mar:

2501.00.10

- aigua de mar i aigües mares de salines

2501.00.10.A

- - aigua de mar per a l' alimentació humana

2501.00.10.B

- - aigua de mar i aigües mares de salines per a Altres usos

(ex)* Capítol 27

2710

Olis de petroli o de minerals bituminosos, excepte olis crus; preparacions no expressats ni compresos en altres partides, amb un contingut d' olis de petroli o de minerals bituminosos superior o igual al 70 % en pes, que constitueixen l' element bàsic, altres que aquells que contenen biodièsel i altres que els residus d' olis:

- Olis de petroli o de minerals bituminosos (excepte olis crus) preparacions no expressats ni compresos en altres amb un contingut de petroli o de minerals bituminosos superior o igual al 70 % en pes, que constitueixen l' element bàsic, altres que aquells que contenen biodièsel i altres que els residus d' olis:

- - - - Gasoil:

- - - - - destinat a altres usos:

2710.19.43

- - - - - - Amb un contingut de sofre inferior o igual a 0,001% en pes

2710.19.43.1

- - - - - - - Gasoil (d' un contingut en pes de sofre inferior a 0,001%)

2710.19.43.2

- - - - - - - Gasoil calefacció (d' un contingut en pes de sofre inferior a 0,001%)

2710.20

- - - - - - Gasoil (d' un contingut en pes de sofre superior a 0,1%)

2710.20

- Olis de petroli o de mineral...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR