Avís del 6-12-2021 pel qual es notifica el plec de càrrecs de l' expedient sancionador 3-EX-21 a la societat Target Diffusion, Slu, titular del negoci Target Diffusion.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
GF20211206_11_56_23

Avís

Avís del 6-12-2021 pel qual es notifica el plec de càrrecs de l' expedient sancionador 3-EX-21 a la societat Target Diffusion, Slu, titular del negoci Target Diffusion.

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica a la societat Target Diffusion, Slu, titular del negoci Target Diffusion el plec de càrrecs relatiu a l' expedient sancionador 3-EX-21, incoat pel ministre de Presidència, Economia i Empresa en data 6 de maig del 2021, i notificat mitjançant Providència d' incoació corresponent publicada al BOPA núm. 92, de data 25-08-2021.

En virtut del que disposa l' article 47 ter, apartat 3, del Text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març del 1989, aprovat pel Decret del 3 de juliol del 2019, la persona interessada disposa d' un termini de 8 dies hàbils perquè es personi a les dependències de l' Àrea de Comerç...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR