Edicte del 9 de juliol del 2014 per contractar un ensenyant per al Col·legi Sant Ermengol per al curs 2014-2015.

 
EXTRACTO GRATUITO

Edicte

En la reunió del Patronat del 8 d’abril del 2014, s’aprova publicar l’edicte pel qual s’inicia el procés de contractació de dos ensenyants i un/a ajudant/a d’educació infantil per al Col·legi Sant Ermengol per al curs 2014-2015.

Vist que en l’edicte publicat al BOPA núm. 030, any 26, del 21 de maig del 2014, ha quedat una plaça sense cobrir, es fa pública la convocatòria per a la provisió del lloc de treball següent:

- 1 professor/a de música per a secundària

Els requisits necessaris per poder optar a la convocatòria són:

- Nacionalitat andorrana o nacionals espanyols, francesos o portuguesos.

- Titulació d’ensenyament superior estatal, reconeguda pel Departament d’Ensenyament Superior i Recerca, de música i el màster en professor d’educació secundària o el certificat d’aptitud pedagògica (CAP).

Es valorarà:

- Estar en possessió del diploma oficial de llengua catalana de nivell B, expedit pel Govern d’Andorra.

- L’experiència i la formació en altres àmbits que permetin una flexibilitat en el desenvolupament de la tasca professional i educativa.

Les persones que estiguin interessades han d’adreçar una sol·licitud al Col·legi Sant Ermengol, amb una fotocòpia compulsada de les titulacions corresponents; el currículum amb menció expressa dels llocs on hagin treballat anteriorment, acompanyat dels documents acreditatius corresponents; una fotocòpia del passaport o del document d’identitat; el certificat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA