Correcció d' errata del 29-6-2022 per la qual s' esmenen les errades de transcripció constatades en el Decret 239/2022, del 8-6-2022, d' aprovació del Reglament de l' estructura orgànica del Departament de Prevenció i Extinció d' Incendis i Salvaments.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha29 Junio 2022
Número de Gaceta81
GD20220630_12_50_23

Correcció d' errata

Correcció d' errata del 29-6-2022 per la qual s' esmenen les errades de transcripció constatades en el Decret 239/2022, del 8-6-2022, d' aprovació del Reglament de l' estructura orgànica del Departament de Prevenció i Extinció d' Incendis i Salvaments.

Vist que s' han constatat uns errors de transcripció en el Decret 239/2022, del 8-6-2022, d' aprovació del Reglament de l' estructura orgànica del Departament de Prevenció i Extinció d' Incendis i Salvaments, publicat al BOPA núm. 72, de data 15-6-2022, en concret a l' apartat 5 de l' article 11 i a l' apartat 2 de l' article 12, es fa pública la correcció d' errata següent:

On hi diu:

' 5. L' especificitat integra les ocupacions professionals que pertanyen a la Unitat de Grups Especials, a la Secció d' Investigació de la Unitat de Prevenció i Investigació de Sinistres, a la Secció Forestal i a la Unitat Sanitària, que, pel seu caràcter específic operatiu, intervenen en casos de perill i emergència i estan sotmeses a un risc suplementari en relació amb les funcions desenvolupades habitualment.'

Hi ha de dir:

' 5. L' especificitat integra les ocupacions professionals que pertanyen a la Unitat de Grups Especials, a la Unitat de Prevenció i Investigació de Sinistres, a la Secció Forestal i a la Unitat Sanitària, que, pel seu caràcter específic operatiu, intervenen en casos de perill i emergència i estan sotmeses a un risc suplementari en relació amb les funcions desenvolupades habitualment.'

On hi diu:

' 2. La prima es determina d' acord amb la suma de la base, de l' especificitat i del nivell assignat a cada secció o grup, de conformitat amb els imports que s' estableixen a la taula que consta com a annex 1 d' aquest Reglament.'

Hi ha de dir:

' 2. La prima es determina d' acord amb la suma de la base, de l' especificitat i del nivell assignat a cada secció o grup, de conformitat amb els imports que s' estableixen a la taula que consta com a annex 1 d' aquest Reglament, i es percep en tretze pagues: dotze pagues mensuals més una paga extraordinària el mes de desembre.'

Vist que s' ha constatat un error de transcripció en l' annex I del Decret 239/2022, del 8-6-2022, d' aprovació del Reglament de l' estructura orgànica del Departament de Prevenció i Extinció d' Incendis i Salvaments, publicat al BOPA núm. 72, de data 15-6-2022, s' esmena i es torna a publicar íntegrament l' annex I del Decret esmentat.

Annex 1. Imports corresponents a la prima no consolidable que perceben els membres del Cos de Prevenció i Extinció d' Incendis i Salvaments adscrits a una unitat i, eventualment, a una secció o un grup

Unitat de Formació

Secció de Formació Interna, Innovació i Desenvolupament

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 86,59 '

Nivell II: 119,05 '

Nivell III: 151,52 '

Secció de Formació Externa

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 86,59 '

Nivell II: 119,05 '

Nivell III: 151,52 '

Unitat de Logística

Secció de Compres

Base

Especificitat

Nivell

0,00 '

0,00 '

Nivell I: 0,00 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Secció de Laboratori

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 86,59 '

Nivell II: 119,05 '

Nivell III: 151,52 '

Secció de Vestuari

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 0,00 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Secció de Parc Mòbil

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 43,29 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Unitat de Parcs

Secció del Parc Central

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 43,08 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Secció del Parc del Pas de la Casa

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 43,08 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Secció del Parc de la Massana

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 43,08 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Secció del Parc de Canillo

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 43,08 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Unitat de Control Central Operatiu i de Procediments

Secció d' Operadors

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 43,37 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Secció de Transmissions

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 43,37 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Secció de Procediments

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

0,00 '

Nivell I: 86,59 '

Nivell II: 0,00 '

Nivell III: 0,00 '

Unitat de Grups Especials

Grup de Rescat de Muntanya

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

127,71 '

Nivell I: 182,90 '

Nivell II: 215,37 '

Nivell III: 247,84 '

Grup de Rescat Caní

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

127,71 '

Nivell I: 182,90 '

Nivell II: 215,37 '

Nivell III: 247,84 '

Grup de Rescat Subaquàtic

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

127,71 '

Nivell I: 182,90 '

Nivell II: 215,37 '

Nivell III: 247,84 '

Grup de Rescat en Enderrocs

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

54,11 '

Nivell I: 86,07 '

Nivell II: 129,87 '

Nivell III: 183,99 '

Grup de Suport de Muntanya

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

54,11 '

Nivell I: 86,07 '

Nivell II: 129,87 '

Nivell III: 0,00 '

Unitat de Prevenció i Investigació de Sinistres

Secció d' Inspeccions

Base

Especificitat

Nivell

54,11 '

86,59 '

Nivell I: 129,87 '

Nivell II: 204,54 '

Nivell III: 288,96 '

Secció de Plans d' Autoprotecció

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR