Correcció d' errata del 4-8-2021 per la qual s' esmena un error d' omissió en el Decret 244/2021, del 21-7-2021, d' estructuració del Ministeri d' Administracions Públiques i Participació Ciutadana.

Fecha de publicación04 Ago 2021
GOVERN
1/4
www.bopa.ad
4 d'agost del 2021Núm. 88
Dipòsit legal: AND.2-2015
Correcció d’errata
Correcció d’errata del 4-8-2021 per la qual s’esmena un error d’omissió en el Decret 244/2021, del 21-
7-2021, d’estructuració del Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana.
Vist que s’ha constatat un error d’omissió en el Decret 244/2021, del 21-7-2021, d’estructuració del Ministeri
d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, a efectes de seguretat jurídica, es torna a publicar
íntegrament el decret corresponent.
“Decret
Decret 244/2021, del 21-7-2021, d’estructuració del Ministeri d’Administracions Públiques i Participació
Ciutadana
Vista la Constitució del Principat d’Andorra;
Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;
Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública;
Vist el Decret 159/2021, del 19 de maig, de reestructuració del Govern;
Atès que, com a conseqüència de la nova estructuració del Govern aprovada en virtut del Decret del 19 de
maig del 2021, es crea el Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, esdevé necessari
aprovar un Decret d’estructuració d’aquest nou Ministeri.
A proposta de la ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, el Govern, en la sessió del
21 de juliol del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1. Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana
1. El Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana assumeix les competències atribuïdes
en matèria general de gestió dels recursos humans de l’Administració en el marc de la funció pública, la
participació ciutadana, la gestió dels projectes informàtics, la gestió dels tràmits de l’Administració general,
l’Ocina de Processos i les relacions institucionals.
2. El Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana s’estructura orgànicament en la Secre-
taria d’Estat de Funció Pública, que integra un departament; el Departament de Participació Ciutadana; el
Departament de Sistemes d’Informació; el Servei de Tràmits, i l’Ocina de Processos. En aquests depar-
taments es coordinen i planiquen estratègicament els projectes que cal desenvolupar d’acord amb les
línies d’actuació establertes, i es coordinen i s’impulsen les actuacions necessàries per assolir els objectius
generals establerts en el seu àmbit de responsabilitat.
3. Sense perjudici de l’autoritat i de les competències que corresponen a la ministra d’Administracions
Públiques i Participació Ciutadana, el Departament de Funció Pública opera funcionalment sota la depen-
dència directa de la secretària d’Estat.
4. El Departament de Participació Ciutadana, el Departament de Sistemes d’Informació, el Servei de Tràmits,
l’Ocina de Processos i les competències generals en matèria de relacions institucionals operen sota la
dependència directa de la ministra.
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
08-04
13:59:58

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR