Ordinació de data 10-07-2014 pel qual s’aprova un suplement de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del condicionament de la carretera secundària 111.

 
EXTRACTO GRATUITO

OrdinacióDe Suplement crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del condicionament de la carretera secundària 111.Davant de la urgència i la necessitat de poder fer front als treballs,Vist que els Cònsols han acordat la presentació d’un projecte d’ordinació de suplement de crèdit extraordinari en la partida 200 Urbanisme 617-01 Vies públiques, camins, carreteres secundàries i altres espais, d’un import de 240.000,00 Euros, que es finançarà a càrrec d’endeutament,Vist que el Pressupost per a l’exercici 2014 de l’administració comunal no disposa de suficient crèdit en el compte pressupostari 200 Urbanisme 617-01 Vies públiques, camins, carreteres secundàries i altres espais i d’acord amb l’article 72 de la Llei de les finances comunals,Vist l’informe previ de la Intervenció,El...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA