Decret 134/2023, del 29-3-2023, pel qual s' aprova la modificació del Reglament de l' impost general indirecte.

Fecha de publicación31 Marzo 2023
Fecha29 Marzo 2023
Número de Gaceta45
SecciónGovern
GD20230330_15_46_13

Decret 134/2023, del 29 de març del 2023

Decret 134/2023, del 29-3-2023, pel qual s' aprova la modificació del Reglament de l' impost general indirecte.

Exposició de motius

La Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d' altres normes tributàries i duaneres preveu, en l' article 82, una exempció per les importacions de material esportiu cedit temporalment i gratuïtament, per equips esportius o patrocinadors establerts a l' estranger, a esportistes professionals o a esportistes d' alt nivell residents a Andorra.

Aquesta exempció, que s' incorpora mitjançant l' addició d' un nou apartat 13 a l' article 41 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l' impost general indirecte, necessita un desenvolupament reglamentari dels mecanismes pràctics de sol·licitud i posterior gestió d' aquestes operacions.

D' altra banda, la Llei 5/2023 introdueix un nou règim de devolució al termini de cada període de liquidació, i deixa sense efecte les devolucions relatives al comerç de productes farmacèutics i als exportadors en règim comercial, atès que s' estén a tots els obligats tributaris la possibilitat de sol·licitar la devolució al termini de cada període de liquidació.

L' opció de sol·licitar les devolucions al termini de cada període de liquidació i l' eliminació de la possibilitat de sol·licitar la devolució relativa al comerç de productes farmacèutics i als exportadors en règim comercial, s' estableixen mitjançant la modificació de l' article 19 i la supressió de l' article 21.

A més, s' estableix una disposició transitòria per a la sol·licitud de la devolució corresponent als períodes de liquidació del mes de març, el primer trimestre i el primer semestre d' enguany.

A proposta del ministre de Finances i portaveu en funcions, el Govern, en la sessió del 29 de març del 2023, aprova aquest Decret, que entra en vigor l' endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra, amb el contingut següent:

Article 1

S' introdueix un nou article 7 bis al Reglament de l' impost general indirecte, amb el contingut següent:

' Article 7 bis. Importacions de material esportiu cedit a esportistes residents a Andorra

A l' exempció prevista a l' apartat 13 de l' article 41 de la Llei, hi són aplicables les regles següents:

1. Tenen la consideració d' esportistes professionals o esportistes d' alt nivell els que compleixin els requisits establerts per la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR