Decret 181/2023, del 26-4-2023, pel qual es decreten les despeses pluriennals corrents del Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior per a l' exercici del 2024.

Fecha de publicación03 Mayo 2023
Fecha26 Abril 2023
Número de Gaceta56
SecciónGovern
GD20230427_13_48_17

Decret 181/2023, del 26 d' abril de 2023

Decret 181/2023, del 26-4-2023, pel qual es decreten les despeses pluriennals corrents del Ministeri d' Educació i Ensenyament Superior per a l' exercici del 2024.

Vist l' article 11 de la Llei del pressupost per a l' exercici del 2023, que preveu que el Govern pugui decretar despeses pluriennals corrents per a subministraments, prestació de serveis, assistència tècnica, gestió de serveis públics, arrendaments i altres negocis anàlegs i ajuts;

Vist que l' import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents, que s' han d' aplicar a l' import de cada un dels capítols econòmics de l' estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General:

En l' exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos previstos de l' exercici del 2023;

En el segon exercici, el 30% dels ingressos previstos de l' exercici del 2023;

En el tercer exercici, el 40% dels ingressos previstos de l' exercici del 2023;

Vist que cal dotar el pressupost de l' exercici del 2023 de crèdits addicionals amb caràcter pluriennal per a l' exercici 2024, per finançar el pagament de l' elaboració dels perfils i de les competències professionals dels diferents llocs de treball del personal del Cos d' Educació durant l' any 2024, encomanats al Col·legi de Doctors, Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya;

Decreto

D' acord amb el que disposa l' article 11 de la Llei del pressupost per a l' exercici del 2023, aprovar els crèdits per a l' exercici del 2024 corresponents a les despeses pluriennals corrents que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR