Decret 190/2022, de l' 11-5-2022, de fixació del salari mínim horari interprofessional per a l' any 2022.

Número de Gaceta59
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
11 de maig del 2022Núm. 59
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 190/2022, de l’11 de maig del 2022
Decret 190/2022, de l’11-5-2022, de xació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022.
L’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals deneix el salari mínim interpro-
fessional com la remuneració que l’empresa ha de satisfer obligatòriament a la persona assalariada en
tots els supòsits, i preveu que el Govern xi periòdicament, com a mínim un cop a l’any, el salari mínim
interprofessional.
Així, el Decret 13/2022, del 12-1-2022, de xació del salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022
va xar un increment del salari mínim horari interprofessional del 3,3%, amb efecte a partir del dia 1 de
gener del 2022.
Actualment, en el marc de les accions per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, i amb l’objectiu mar-
cat pel Govern d’augmentar progressivament el salari mínim ns a arribar al llindar recomanat pel Consell
d’Europa, el Govern proposa anar més enllà de l’augment de l’IPC del 2021, amb un increment addicional
del salari mínim del 3,67%, amb efecte a partir de l’1 de maig del 2022.
Atès el càlcul sobre el salari per hora aplicat d’acord amb les normes d’arrodoniment a dos decimals;
A proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del dia 11 de maig del
2022, ha aprovat aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic
1. El salari mínim horari interprofessional s’incrementa un 3,67% amb efecte a partir del dia 1 de maig del
2022.
2. En conseqüència, el Govern ha acordat xar el salari mínim horari interprofessional per a l’any 2022 en
l’import de 6,93 €/hora (sis euros amb noranta-tres cèntims) amb efecte a partir de l’1 de maig del 2022.
Disposició derogatòria
Aquest Decret deroga el Decret 13/2022, del 12-1-2022, de xació del salari mínim horari interprofessional
per a l’any 2022.
Disposició nal
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 11 de maig del 2022
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres disposicions

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR