Decret 191/2022, de l' 11-5-2022, de modificació temporal i excepcional del Decret del 7-10-2020 d' aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.

Fecha11 Mayo 2022
Fecha de publicación11 Mayo 2022
Número de Gaceta59
GOVERN
1/5
www.bopa.ad
11 de maig del 2022Núm. 59
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 191/2022, de l’11 de maig del 2022
Decret 191/2022, de l’11-5-2022, de modicació temporal i excepcional del Decret del 7-10-2020 d’apro-
vació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.
Exposició de motius
Tenint en compte l’increment del cost de la vida, i especialment pel que fa als serveis i productes de primera
necessitat, que comporta una pèrdua del poder adquisitiu de la ciutadania, el Govern és conscient que ha
d’establir accions que permetin millorar la situació socioeconòmica de les persones i les famílies del Principat.
En el marc d’aquestes accions, pel que fa a l’habitatge, el Govern promou l’addició de l’article 17 bis al Decret
del 7-10-2020 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris,
amb l’objectiu de regular un nou ajut per a l’habitatge de lloguer, que compta amb criteris més exibles:
d’una banda, es redueix el període de residència legal i efectiva al Principat de cinc a tres anys, i de l’altra,
s’augmenta el topall d’ingressos per poder beneciar-se de l’ajut, que passa d’1,2 a 1,3 vegades el LECS
personal o familiar, segons correspongui. A més, s’incrementa el percentatge de participació en l’import de
la renda mensual del 30% al 35% i del 35% al 40% per als col·lectius prioritaris.
Altrament, el Govern augmenta, el percentatge de participació en la renda de lloguer de l’habitatge de les
sol·licituds presentades a la convocatòria per atorgar els ajuts a l’habitatge de lloguer per a l’exercici del
2022, per tal d’equiparar-lo al percentatge esmentat anteriorment. Aquest increment s’aplica d’oci a partir
de l’1 de juny i ns al 31 de desembre del 2022.
Pel que fa a les persones que han participat en la convocatòria dels ajuts a l’habitatge de lloguer per a
l’exercici del 2022 que han obtingut una resolució desfavorable per incompliment d’algun dels requisits que
es exibilitzen, i que sol·licitin aquest nou ajut, no és necessari que presentar cap tipus de documentació,
llevat de la sol·licitud escaient.
L’atorgament d’aquest nou ajut serà efectiu a partir del primer dia del mes següent a la data de la pre-
sentació de la sol·licitud o en què la persona sol·licitant ha presentat tota la informació i la documentació
requerides, i ns al 31 de desembre del 2022.
Ateses les consideracions esmentades, el Govern, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igual-
tat, en la sessió del dia 11 de maig del 2022, aprova aquest Decret de modicació temporal i excepcional
del Decret del 7-10-2020 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i
sociosanitaris amb el contingut següent:
Article únic.
S’addiciona l’article 17 bis al Decret del 7-10-2020 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmi-
ques dels serveis socials i sociosanitaris, el qual queda redactat de la manera següent:
“Article 17 bis. Ajuts a l’habitatge de lloguer per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania
1. Finalitat
La nalitat d’aquests ajuts és col·laborar en el pagament de la mensualitat de la renda de l’habitatge prin-
cipal, adreçats a persones o unitats familiars de convivència que visquin en un habitatge de lloguer radicat
a Andorra que constitueixi el seu domicili permanent i habitual.
Reglaments

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR