Decret 193/2022, de l' 11-5-2022, pel qual s' aprova el Reglament de mesures excepcionals per fer front a l' increment dels preus dels hidrocarburs i de modificació del Reglament d' impostos especials, del 27 de maig del 2010, i de la seva modificació del 5 de desembre del 2018.

Fecha de publicación11 Mayo 2022
Fecha11 Mayo 2022
Número de Gaceta59
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
11 de maig del 2022Núm. 59
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret 193/2022, de l’11 de maig del 2022
Decret 193/2022, de l’11-5-2022, pel qual s’aprova el Reglament de mesures excepcionals per fer front
a l’increment dels preus dels hidrocarburs i de modicació del Reglament d’impostos especials, del 27
de maig del 2010, i de la seva modicació del 5 de desembre del 2018.
El conicte entre la Federació Russa i Ucraïna ha provocat una inació important dels productes energètics.
Aquesta inació té un impacte especialment signicatiu en el sector del transport, ja sigui de mercaderies
com de persones, que és especialment consumidor d’hidrocarburs. Aquest fet, a més de posar en risc la
competitivitat del sector, també pot tenir un impacte indirecte en els costos logístics dels productes impor-
tats, i incrementar la inació i augmentar de retruc el cost de la vida dels ciutadans d’Andorra. En aplicació
de l’article 31, apartat 2, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, i amb l’objectiu de
mitigar aquesta volatilitat de preus, el Govern aprova aquest Reglament de mesures excepcionals per fer
front a l’increment de preus, que permet ampliar temporalment l’abast de les devolucions parcials de ma-
nera que s’hi puguin acollir noves categories de vehicles, com els taxis, els vehicles d’entre 3,5 i 7,5 tones
i alguns vehicles industrials. La voluntat és que aquesta modicació sigui temporal i es derogui quan els
preus dels hidrocarburs s’estabilitzin.
D’altra banda, l’entrada en vigor de la taxa de CO2 ha comportat un augment dels preus dels hidrocarburs
i, amb la voluntat de continuar fomentant els vehicles de transport més ecients en termes d’emissions,
s’incrementa la devolució de les categories menys contaminants.
A proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió de l’11 de maig, aprova aquest Decret
amb el contingut següent:
Article únic
S’aprova el Reglament de mesures excepcionals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs i de
modicació del Reglament d’impostos especials, del 27 de maig del 2010, i de la seva modicació del 5 de
desembre del 2018, que entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra
Reglament de mesures excepcionals per fer front a l’increment dels
preus dels hidrocarburs i de modificació del Reglament d’impostos
especials, del 27 de maig del 2010, i de la seva modificació del 5 de
desembre del 2018
Article 1. Requisits per beneciar-se excepcionalment de la devolució parcial de l’impost especial
1. Per aplicació de l’article 32, apartat 2, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, poden
obtenir la devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs els empresaris o els professionals
per motiu d’utilització dels mitjans de transport següents:
a) Vehicles destinats al servei de taxi que disposin d’una targeta de transport associada a una llicència
de taxi.
b) Vehicles destinats al transport de mercaderies amb un pes total amb càrrega igual o superior a 3.500
kg i inferior a 7.500 kg.
c) Vehicles especials autopropulsats que consumeixin gasoil de locomoció.
Reglaments

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR